Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Intel mash maker: join the web

Ennals Rob, Brewer Eric, Garofalakis Minos, Shadle Michael, Gandhi Prashant

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1F314C9F-C8E5-4B5F-A0D1-D7FEBA0AF60C
Έτος 2007
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά R. Ennals, E. Brewer, M. Garofalakis, M. Shadle and P. Gandhi, "Intel Mash Maker: join the web", in ACM SIGMOD Record, vol. 36, no. 4, Dec. 2007, pp. 27-33. doi: 10.1145/1361348.1361355 https://doi.org/10.1145/1361348.1361355
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Intel®Mash Maker is an interactive tool that tracks what the useris doing and tries to infer what information and visualizations theymight find useful for their current task. Mash Maker uses structureddata from existing web sites to create new “mashed up” interfacescombining information from many sources.The Intel®Mash Maker client is currently implemented as an extensionto the FireFox web browser. Mash Maker adds a toolbarto the browser that shows buttons representing enhancements thatMash Maker believes the user might want to apply to the currentpage. An enhancement might combine the data on the page withdata from another source, or visualize data in a new way. MashMaker is intended to be an integral part of the way the user browsesinformation, rather than being a special tool that a user uses whenthey want to create mashups.In order to create mashups from normal websites, Mash Makermust first extract structured data from them. If the web site doesnot provide RDF data, then Mash Maker extracts structured datafrom the raw HTML using a community-maintained database ofextractors, where each extractor describes how to extract structureddata from a particular kind of web site.

Υπηρεσίες

Στατιστικά