Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η λογική της ελεύθερης έρευνας και η υπαγωγή επιστήµης και παιδείας στο κεφάλαιο

Patelis Dimitris

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/963EB240-B291-4903-8851-69B636BAFFD1
Έτος 2013
Τύπος Φροντιστηριακό Υλικό σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δ. Πατέλης, "Η λογική της ελεύθερης έρευνας και η υπαγωγή επιστήμης και παιδείας στο κεφάλαιο", στο Επιχειρηματικοποίηση και τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, 18 Δεκεμβρίου 2013.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην εργασία αυτή η νοµοτελής ανάπτυξη της επιστηµονικής σκέψης εξετάζεται ως"φυσικοϊστορική" διαδικασία, στιγµές της οποίας είναι οι εκάστοτε γνωσιακές συγκυρίες, ωςιστορικά συγκεκριµένες βαθµίδες της ανάπτυξης της γνωστικής διαδικασίας πουπροσδιορίζονται από: 1) Την υφή, τον χαρακτήρα, τον τρόπο συγκρότησης του αντικειµένου, τοείδος των αλληλεπιδράσεων των µερών του και το επίπεδο της ανάπτυξής του. 2) Το επίπεδοανάπτυξης της επιστηµονικής γνώσης περί του αντικειµένου, τα κεκτηµένα της επιστήµης καιτους τρόπους διερεύνησής του. 3) Το επίπεδο ανάπτυξης και το είδος του υποκειµένου τηςέρευνας (ερευνητή), τη σχέση του µε τα θεµέλια της επιστήµης και τη µεθοδολογική-αναστοχαστική του ικανότητα. 4) Την περιρρέουσα κοινωνική-πολιτισµική συγκυρία, τιςανάγκες και την (καθοριζόµενη από συσχετισµούς δυνάµεων, συµφερόντων κλπ.) δεσπόζουσα«κοινωνική ζήτηση», που προβάλλουν ως αξιώσεις προς την επιστήµη.Εξετάζεται το φάσµα (δηµιουργικών και αυτοκαταστροφικών) δυνατοτήτων πουπροβάλλει ιδιαίτερα έντονα κατά τις κρισιακές γνωσιακές συγκυρίες.Αναδεικνύεται η αντιφατικότητα που χαρακτηρίζει την άµεση και απροκάλυπτη υπαγωγήτης επιστήµης και της εκπαίδευσης στις τρέχουσες και απώτερες ανάγκες της κερδοφορίας τουισχυρότερου µονοπωλιακού κεφαλαίου επί κεφαλαιοκρατίας, καθώς και σειρά εκφυλιστικώνφαινοµένων στην επιστήµη και στην εκπαίδευση. Έµφαση δίδεται στις καθολικές δηµιουργικέςδυνατότητες εντός της επιστήµης και της παιδείας, µε τις οποίες συνδέεται η προοπτικήχειραφέτησης και ενοποίησης της ανθρωπότητας.

Υπηρεσίες

Στατιστικά