Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οργανική γεωχημική μελέτη νεογενών σχηματισμών της Ζακύνθου

Papoulas Stylianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DC727D6F-F01D-4A86-BF32-1AB3EC36990B
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στυλιανός Παπούλας, "Οργανική γεωχημική μελέτη νεογενών σχηματισμών της Ζακύνθου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.63452
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία με τίτλο «Οργανική γεωχημική μελέτη Νεογενών σχηματισμών της Ζακύνθου» έχει ως στόχο την μελέτη του δυναμικού πετρελαιογέ-νεσης της Δυτικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ερευνάται το δυναμικό των Νεογενών σχηματισμών στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Καλαμάκι της Ζακύνθου, το οποίο βρίσκεται κοντά στην ζώνη επώθησης. Χρησιμοποιήθηκαν 18 επιφανειακά δείγματα, τα οποία αναλύθηκαν με πρότυπες μεθόδους οργανικής γεωχημείας. Ειδικότερα, για τον αρχικό χαρακτηρισμό του οργανικού περιεχομένου των δειγμά-των, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση Rock-Eval. Επιπλέον, το οργανικό υλικό από τα δείγματα των πετρωμάτων εκχυλίστηκε και στην συνέχεια αναλύθηκε με υγρή χρω-ματογραφία ανοικτής στήλης. Το κορεσμένο και το αρωματικό κλάσμα που συλλέ-χθηκε, αναλύθηκε ακολούθως με αέρια χρωματογραφία – φασματοσκοπία μάζας. Ε-πιπρόσθετα, από τα πειραματικά αποτελέσματα υπολογίστηκαν συγκεκριμένοι γεωχη-μικοί δείκτες που στόχο είχαν τον προσδιορισμό της ποιότητας και της ποσότητας της οργανική ύλης, καθώς επίσης, τον προσδιορισμό της προέλευσης και των συνθηκών εναπόθεσής της.Με βάση τα δεδομένα αυτά και συνεκτιμώντας τις γεωλογικές συνθήκες της περιοχής συνάγεται ότι τα δείγματα των σχηματισμών, περιέχουν οργανική ύλη μικτής προέ-λευσης (χερσαίας και θαλάσσια) η οποία είναι θερμικά ανώριμη. Η οργανική ύλη των σχηματισμών είναι ικανή για παραγωγή κυρίως μικρών ποσοτήτων αέριων υδρογο-νανθράκων (ξηρό αέριο) και ασήμαντων ποσοτήτων πετρελαίου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά