Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μαθηματική προσέγγιση του φαινόμενου της υφαλμύρινσης

Tassis Labros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E8D7D3C2-2345-4A0D-8965-9A28724D6C3F
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Λάμπρος Τάσσης, "Μαθηματική προσέγγιση του φαινόμενου της υφαλμύρινσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.64011
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται σε μαθηματικές εξισώσεις που προσεγγίζουν την διεπιφάνεια μεταξύ γλυκού και θαλασσινού νερού η οποία δημιουργείται από την φυσική εισχώρηση του θαλασσινού νερού στους παράκτιους υδροφορείς. Αρχικά γίνεται αναφορά στους θεωρητικούς νόμους που διέπουν την ροή των υπογείων υδάτων σε ελεύθερους υδροφορείς κάνοντας όμως την παραδοχή του συνεχούς μέσου για την αποφυγή χρησιμοποίησης πολύπλοκων εξισώσεων με δυσκολία στην επίλυσή τους.Έπειτα γίνεται αναφορά αλλά και δημιουργία νέων αναλυτικών εξισώσεων που περιγράφουν την διεπιφάνεια μεταξύ γλυκού και θαλασσινού νερού, είτε με την παραδοχή της στατικής ισορροπίας της είτε με αυτή της δυναμικής ισορροπίας της. Επιπρόσθετα εξετάστηκε η δυνατότητα του κατά πόσο μια στοχαστική εξίσωση θα μπορούσε να συμβάλει στην προσέγγιση του φαινομένου της υφαλμύρινσης λόγω της φύσης της να προσομοιάζει εύκολα πολλά φυσικά φαινόμενα.Στην συνέχεια αφού αναπαραστάθηκε το φαινόμενο στην εργαστηριακή πιλοτική μονάδα έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων του πειράματος με τις αναλυτικές εξισώσεις και την στοχαστική εξίσωση για να εξακριβωθούν τα αποτελέσματα της προσέγγισης.Τα αποτελέσματα δείχνουν μια καλύτερη προσέγγιση της νέα αναλυτικής εξίσωσης που αναπτύχθηκε σχετικά με τις προϋπάρχουσες καθώς επίσης συμπεραίνεται ότι και η στοχαστική προσέγγιση είναι κοντά στην πραγματικότητα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά