Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσδιορισμός πλημμυρικής επικινδυνότητας στην Ελλάδα με χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης σε περιβάλλον ΓΣΠ

Mertaraki Ioanna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BF7BE9E7-0FC7-4812-8E27-1BC8A13FD542
Έτος 2016
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα Μερταράκη, "Προσδιορισμός πλημμυρικής επικινδυνότητας στην Ελλάδα με χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης σε περιβάλλον ΓΣΠ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.64081
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή επικεντρώνεται στην εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας στην Ελλάδα με χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ως περιοχή μελέτης έχει επιλεγεί ο Ελλαδικός χώρος, που ιστορικά έχει πληγεί από σειρά σημαντικών και καταστροφικών πλημμυρών. Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία γίνεται μια προσπάθεια εκτίμησης της πλημμυρικής επικινδυνότητας στον Ελλαδικό χώρο, σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), με χρήση διαφόρων θεματικών χαρτών-παραγόντων που εμπλέκονται στη δημιουργία ενός πλημμυρικού φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα, για την εύρεση του πλημμυρικού κινδύνου στην περιοχή μελέτης, πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση και απεικόνιση επτά διαφορετικών θεματικών χαρτών σε περιβάλλον ΓΣΠ. Οι παράγοντες που συνδυάζονται σε περιβάλλον ΓΣΠ προκειμένου να προσδιοριστούν χωρικά οι περιοχές εκείνες, οι οποίες είναι πιο επιρρεπείς σε πλημμυρικά φαινόμενα είναι: α) η ένταση της βροχόπτωσης, β) το υψόμετρο, γ) η κλίση του εδαφικού ανάγλυφου, δ) οι χρήσεις γης, ε) η συσσώρευση επιφανειακής ροής, στ) η εδαφική διαβρωσιμότητα και ζ) η υδατοϊκανότητα του εδάφους. Η πλημμυρική επικινδυνότητα για κάθε ένα από αυτούς τους παράγοντες κατηγοριοποιείται σε πέντε τάξεις: Πολύ Χαμηλή (1), Χαμηλή (2), Μέτρια (3), Υψηλή (4), και Πολύ Υψηλή(5).Εν συνεχεία, οι παραπάνω παράγοντες συνδυάζονται και επεξεργάζονται με χρήση κατάλληλων αλγορίθμων Τεχνικών Νευρωνικών Δικτύων (ΑΝΝ) στη Γλώσσα Προγραμματισμού Matlab (εργαλειοθήκη nntool). Αναλυτικότερα, στα πλαίσια της εκπαίδευσης των Τεχνιτών Νευρωνικών Δικτύων συνδυάζεται η χωρική κατανομή των ιστορικών πλημμυρικών σημείων στον Ελλαδικό χώρο με τους προαναφερόμενους εφτά εμπλεκόμενους στην δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων θεματικούς χάρτες. Προσδιορίζεται έτσι χωρικά η πλημμυρική επικινδυνότητα στην Ελληνική επικράτεια. Τα τελικά αποτελέσματα επαληθεύτηκαν από ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα που έχουν συμβεί στον Ελλαδικό χώρο τα τελευταία 100 χρόνια.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά