Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη και αξιολόγηση πρότυπων δοκιμών εκχύλισης τοξικών μετάλλων από απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Palandris Christodoulos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/00AA5649-0D18-4594-9C70-3096FA9C648F
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χριστόδουλος Παλανδρής, "Μελέτη και αξιολόγηση πρότυπων δοκιμών εκχύλισης τοξικών μετάλλων από απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.64851
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η εν δυνάμει επικινδυνότητα των αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όσο αφορά την εκχύλιση τοξικών μετάλλων υπό συνθήκες που προσομοιώνονται, σε εργαστηριακή κλίμακα, με χρήση πρότυπων μεθόδων έκπλυσης. Τα ανώτατα επιτρεπτά όρια των συγκεντρώσεων, όπως αυτά ορίζονται από την Οδηγία 2002/95/Εκ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (RoHs Οδηγία) και της αναδιατυπωμένης Οδηγίας (2011/65/ΕΕ), συγκρίνονται με τα αποτελέσματα της συνολικής περιεκτικότητας των αποβλήτων σε τοξικά μέταλλα.Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που αποτέλεσαν αντικείμενο της μελέτης, ήταν οι πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, καθώς και τα περιεχόμενα εξαρτήματα τους που διαχωρίστηκαν και εξετάστηκαν ξεχωριστά, οι οθόνες (monitors) τύπου υγρών κρυστάλλων και τα πλαστικά μέρη του εξοπλισμού. Η πειραματική διαδικασία περιλάμβανε τη συλλογή, την αποσυναρμολόγηση και το διαχωρισμό των μερών. Ακολούθησε προεπεξεργασία των δειγμάτων πριν την εφαρμογή των μεθόδων ολικής διαλυτοποίησης και μεθόδων εκχύλισης με σκοπό να προσομοιαστούν διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος με τις οποίες θα έρθουν σε επαφή τα απόβλητα μετά το τέλος ζωής τους. Επιλέχθηκαν συσκευές που κατασκευάστηκαν μετά το 2006 για την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην τήρηση ή μη, των ορίων που επέβαλε η Οδηγία 2002/95/ΕΚ που τέθηκε σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2006. Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης των τοξικών μετάλλων έγινε με τη χρήση της μεθόδου της φασματομετρίας μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS), και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα εκάστοτε θεσμοθετημένα όρια της κάθε μεθόδου. Δίνεται επίσης έμφαση στη διαχείριση, στην ασφαλή εναπόθεση αλλά και στα επιτρεπτά όρια των ρυπογόνων ουσιών που εμπεριέχονται στις οθόνες, καθώς η πρόληψη και η προφύλαξη είναι δυνατόν να μειώσουν τους κινδύνους που απειλούν τόσο το περιβάλλον αλλά και την υγεία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά