Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αποτίμηση και ενίσχυση πολυώροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και τον Ευρωκώδικα 8

Epitropakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4BB1C873-B265-489D-ACE0-F4912611D0C8
Έτος 2016
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Επιτροπάκης, "Αποτίμηση και ενίσχυση πολυώροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και τον Ευρωκώδικα 8", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.64931
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί η αποτίμηση και η ενίσχυση ενός τυπικού κτιρίου με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή γραμμικών και μη-γραμμικών μεθόδων ανάλυσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). Αρχικά παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των αντισεισμικών κανονισμών στην Ελλάδα από το 1959 έως σήμερα και στη συνέχεια αναφέρεται η αναγκαιότητα αποτίμησης και ενίσχυσης των υφιστάμενων κατασκευών με βάση τον πρόσφατο Κανονισμό Επεμβάσεων. Για το υπό μελέτη κτίριο λαμβάνεται ως χρόνος κατασκευής το 1965. Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο-pilotis και τέσσερις ορόφους, ενώ ο φέρων οργανισμός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σε πρώτη φάση έγινε έλεγχος επάρκειας των δομικών μελών στον υφιστάμενο φορέα. Για τον σκοπό αυτό αρχικά διενεργήθηκε ιδιομορφική ανάλυση και στη συνέχεια έγινε υπερωθητική ανάλυση (Pushover analysis). Από τις παραπάνω αναλύσεις προέκυψαν σημαντικές ανεπάρκειες με συνέπεια την ανάγκη ανασχεδιασμού του κτιρίου με εφαρμογή κατάλληλων ενισχύσεων. Στην παρούσα διερεύνηση παρουσιάζονται δύο προτάσεις ενίσχυσης, και πιο συγκεκριμένα η ενίσχυση του μόνο με ενφατνούμενα τοιχώματα και η ενίσχυση του με ενφατνούμενα τοιχώματα και μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος σε δοκούς και υποστυλώματα. Με την προσθήκη μόνο των ενφατνούμενων τοιχωμάτων παρατηρείται -πάλι μέσω ιδιομορφικής και υπερωθητικής ανάλυσης- βελτίωση της εικόνας της κατασκευής όσον αφορά στη στρεπτική της ευαισθησία και μια μικρή βελτίωση, αλλά όχι σημαντική, όσον αφορά τον έλεγχο επάρκειας των δομικών μελών της. Με την προσθήκη ενφατνούμενων τοιχωμάτων και μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος σε δοκούς και υποστυλώματα παρατηρείται ότι ο φορέας του κτιρίου ενισχύεται επαρκώς και εμφανίζει πολύ καλύτερη απόκριση σε σύγκριση με τον αρχικό, αφού πληροί τα κριτήρια του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου επεμβάσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά