Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη γεωλογικών παραμέτρων και διερεύνηση της θερμοκρασίας του υπόγειου υδροφορέα στην νοτιοδυτική Μεσσαρά, Κρήτη

Agrimaki Argyro

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B9B6A321-595C-4DA7-8F14-8F4FF575E7BC
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αργυρώ Αγριμάκη, "Μελέτη γεωλογικών παραμέτρων και διερεύνηση της θερμοκρασίας του υπόγειου υδροφορέα στην νοτιοδυτική Μεσσαρά, Κρήτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.65053
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις σε ενεργειακούς πόρους, οδήγησαν στην αναζήτηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Μία μορφή ενέργειας είναι η γεωθερμία, η οποία σε αρκετές χώρες έχει ήδη ξεκινήσει να αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την θέρμανση κατοικιών, θερμοκηπίων κ.α. σε αρκετές χώρες. Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες για τον εντοπισμό, τη συστηματική καταγραφή και την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού. Συγκεκριμένα στην Κρήτη, υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής ενθαλπίας στο Ακρωτήρι Χανίων, στη λεκάνη Μεσσαράς και στο Καπίστρι Ιεράπετρας. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται και συγκρίνονται τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων και του χαρακτηρισμού των υδάτων, από περιοχές πιθανών γεωθερμικών πεδίων (Περί – Πλάτανος και Μελιδοχώρι, από επτά συνολικά υδρογεωτρήσεις) με περιοχή που δεν υπάρχουν ενδείξεις γεωθερμικού ταμιευτήρα (Τυμπάκι επίσης από επτά υδρογεωτρήσεις). Συγκρίνοντας τις τρεις περιοχές (περιοχή Τυμπάκι χωρίς ενδείξεις με αυξημένη θερμοκρασία υδάτων στις υδρογεωτρήσεις και περιοχές Περί – Πλάτανος και Μελιδοχώρι με μετρημένες τις αυξημένες τιμές θερμοκρασίας των υδάτων στις επτά υδρογεωτρήσεις), διαπιστώνουμε ότι οι εκτιμώμενες τιμές θερμοκρασίας (30 – 65 οC) των πιθανών γεωθερμικών ταμιευτήρων που προέκυψαν από εμπειρικά χημικά γεωθερμόμετρα (γεωθερμόμετρα διαλυμάτων) βρίσκονται σε παραπλήσιο εύρος τιμών (30 - 50 οC) με τιμές θερμοκρασιών που υπολογίστηκαν με τις ίδιες μεθοδολογίες για τον υδροφορέα της περιοχής του Τυμπακίου, όπου δεν υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης γεωθερμικού ρευστού αλλά του φαινομένου της υφαλμύρινσης. Αυτό το γεγονός οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε να εξάγουμε αξιόπιστα αποτελέσματα στηριζόμενοι μόνο στη χρήση εμπειρικών γεωθερμομέτρων. Ο λόγος είναι ότι τα γεωθερμόμετρα στηρίζονται σε εμπειρικούς τύπους, οι οποίοι διατυπώθηκαν μετά από μελέτη και αναλύσεις σε ρευστά γεωθερμικών πεδίων υψηλής ενθαλπίας, σε ηφαιστειακά κυρίως περιβάλλοντα. Καταλήγουμε λοιπόν στο τελικό συμπέρασμα ότι μόνο τα υδροχημικά δεδομένα μιας περιοχής δεν επαρκούν για την επιβεβαίωση της θερμοκρασίας ενός πιθανού ταμιευτήρα, αλλά είναι αναγκαία η άμεση μέτρηση της μεταβολής της θερμοκρασίας συναρτήσει του βάθους εντός υφισταμένων ή μιας ερευνητικής γεώτρησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά