Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συμβολή της γεωπληροφορικής στην διαχρονική παρακολούθηση του παράκτιου περιβάλλοντος

Fyntikakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C07554D2-1073-4E75-BC98-A8B17A765DED
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Φυντικάκης, "Συμβολή της γεωπληροφορικής στην διαχρονική παρακολούθηση του παράκτιου περιβάλλοντος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66041
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάστηκαν οι μέθοδοι της γεωπληροφορικής όπως δορυφορική τηλεπισκόπηση, αεροφωτογραφίες, Lidar, GIS,GPS,UAV-Drones καθώς και η συμβολή τους στην διαχρονική παρακολούθηση του παράκτιου περιβάλλοντος. Σκοπός της εργασίας ήταν να παρουσιαστεί ένας τρόπος παρακολούθησης των μεταβολών που επιφέρουν διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα διαχρονικά στις ακτογραμμές παγκοσμίως, μέσω της γεωπληροφορικής.Αρχικά, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων της γεωπληροφορικής μελετώντας την τεχνολογία τους και την συνεισφορά τους στις διάφορες επιστήμες καθώς και σε εφαρμογές που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παράκτιο περιβάλλον. Στο τέλος κάθε μεθόδου, παρατίθενται ορισμένες εφαρμογές των εν λόγω μεθόδων πάνω σε θέματα παρακολούθησης των μεταβολών σε παράκτιο περιβάλλον διαχρονικά. Αξιοσημείωτο, είναι το γεγονός της διεξαγωγής προσωπικής παρακολούθησης των μεταβολών της ακτογραμμής από το 2005 -2015 του βόρειου παραλιακού άξονα του Νομού Χανίων μέσω αεροφωτογραφιών του Google earth. Η πλειοψηφία των εφαρμογών έκαναν αναφορά σε περιβαλλοντικά ζητήματα όπως διάβρωσης, ρύπανσης παράκτιων υδάτων και σε ανθρώπινες επεμβάσεις.Επίσης στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας διεξήχθη στατιστική έρευνα για την καταγραφή της διείσδυσης της επιστήμης της Γεωπληροφορικής στον ακαδημαϊκό χώρο (Προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, εργαστηριακό επιστημονικό προσωπικό, μέλη ΔΕΠ). Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε εντός και εκτός του Πολυτεχνείου. Οι ερωτήσεις που τους διατυπώθηκαν ήταν κλειστού τύπου και είχαν διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί όσο το δυνατόν η άρνηση των συμμετεχόντων να απαντήσουν και για να είναι πιο εύκολο η εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, σημαντικό μέρος της παρούσας εργασίας αποτελεί το νομοθετικό κομμάτι. Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται λόγος σε Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία. Όσο αφορά στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία γίνεται παρουσίαση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) που έχει ως στόχο την αειφορική διαχείριση και χρήση των παράκτιων ζωνών για την διατήρηση των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων για τις μελλοντικές γενιές. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται λόγος για τις νομοθετικές ενέργειες που έχουν γίνει από Ελληνικής πλευράς για την εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με την οδηγία 2007/2/ΕΚ.Στην συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την στατιστική έρευνα στην ηλεκτρονική επιστημονική βιβλιοθήκη Sciences Direct. Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή της ερευνητικής τάσης που υπάρχει παγκοσμίως στον επιστημονικό κλάδο της Γεωπληροφορικής. Συγκεκριμένα, η έρευνα διεξήχθη σε επιστημονικά άρθρα για τις χρονιές 2005,2010,2015 από όπου έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων για την διαχρονική συμβολή της Γεωπληροφορικής στην παρακολούθηση περιβαλλοντικών ζητημάτων της παράκτιας ζώνης. Όπως την παράκτια διάβρωση, τις ανθρώπινες επεμβάσεις, την μεταβολή της παράκτιας φυτοκάλυψης, την κλιματική αλλαγή και την εναπόθεση ιζημάτων.Τέλος, παρατίθενται τα συνολικά συμπεράσματα που εξάγονται από την εργασία όπως και η διατύπωση της συνολική συνεισφοράς της εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά