Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη εργαλείου διαχείρισης container για εφαρμογές iστού με βάση το Docker

Lappas Dionysios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E7276D7C-010F-4E74-8C04-B25C0FF3AC41
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Dionysios Lappas, "Development of a container management tool for Web applications using Docker", Diploma Work, School of Electrical and Computer Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66045
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

In recent years, due to the rise of microservices, cloud com-puting and now the Internet of Things ( IoT ) the development,deployment and management of distributed services is moreimportant than ever. In order to circumvent the challenges thatarise from this evolution, we need tools that, among others, ab-stract the inherent complexities, manage dependencies, maxi-mize portability across systems and enhance scalability. Soft-ware containers encapsulate many of the aforementioned fea-tures. The Docker project, started in 2013, has enabled usersto easily build, ship and run applications based on contain-ers, through an automated workflow. Running and managingmulti-container web applications in the cluster infrastructurethough, is not a trivial task, which requires to deal with orches-tration, service discovery, data and configuration management,networking e.t.c.We designed and implemented a container management toolfor multi-container web applications, on single and multi-host(cluster) environments for development and production. Weconsider containers as components offering and requiring ser-vices, empowering a container-agnostic design. We offer a stan-dard way to map services for web applications into containers,complete life-cycle management for containers and providedservices, coordination between dependent services, data man-agement, service discovery, network isolation with per-applicationcustom networks, support for private container image registriesand a solution to N-to-N configuration problem between con-tainers.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά