Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσδιορισμός ιδιοτήτων χρώματος πληρωτικών υλικών και κονιαμάτων

Nanou Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2B79E682-4369-4DF2-A0EE-4C6CF64351B0
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Νάνου, "Προσδιορισμός ιδιοτήτων χρώματος πληρωτικών υλικών και κονιαμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66368
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το χρώμα αποτελεί μια από τις πιο βασικές παραμέτρους για τη χρήση των ανθρακικών πετρωμάτων στον τομέα της βιομηχανίας. Είναι γνωστό ότι όσο πιο λευκό είναι ένα ανθρακικό πέτρωμα τόσο πιο συμφέρουσα είναι η εκμετάλλευσή του λόγω της καθαρότητας του.Στην παρούσα διπλωματική επιλέχθηκαν 11 ανθρακικά δείγματα από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, στα οποία αφότου εξετάστηκε η χημική και ορυκτολογική σύσταση, μελετήθηκε η μεταβολή των χρωματικών παραμέτρων μετά την έψησή τους καθώς και μετά την προσθήκη σε αυτά, πολύ μικρών ποσοτήτων χρωστικών ουσιών, αιματίτη και γραφίτη.Η ορυκτολογική και χημική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση περιθλασίμετρου ακτίνων-Χ(XRD) και φασματόμετρου ακτίνων-Χ φθορισμού (XRF) αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν πως τα δείγματα μας είναι υψηλής καθαρότητας, αποτελούνται κατά κύριο λόγο από CaO λόγω της παρουσίας ασβεστίτη, έπειτα από MgO λόγω της παρουσίας δολομίτη και μικρές ποσότητες προσμίξεων.Οι χρωματικές παράμετροι προσδιορίστηκαν με τη χρήση επιτραπέζιο φασματοφωτόμετρου CM-5, της εταιρίας Conical Minolta, σύμφωνα με το σύστημα CIE με παραμέτρους L, a, b, ενώ υπολογίστηκε η απόκλιση από το τέλειο λευκό ΔΕ* ab. Αρχικά μετρήθηκαν οι χρωματικές παράμετροι των ανθρακικών δειγμάτων, σύμφωνα με τις οποίες τα δείγματα παρουσιάζουν μικρή απόκλιση από τις τιμές του τέλειου λευκού γεγονός που αποδεικνύει πως τα δείγματα μας είναι αρκετά λευκά άρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πληρωτικά υλικά. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η μέτρηση των χρωματικών παραμέτρων των ανθρακικών δειγμάτων μετά την έψησή τους, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερες τιμές φωτεινότητας σε σύγκριση με τις αρχικές και μικρότερη απόκλιση των τιμών του τέλειου λευκού, Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι μετά την έψηση τους τα δείγματα έγιναν ακόμα πιο λευκά. Στη συνέχεια επιλέχθηκε το δείγμα Α1 της εταιρίας Ionian Calc , από την περιοχή της Κεφαλονιάς, λόγω της λευκότητας και της υψηλής καθαρότητας του, το οποίο αναμείχθηκε με πολύ μικρές ποσότητες αιματίτη και γραφίτη και διαπιστώθηκε πως επηρεάζονται οι χρωματικές παράμετροι ακόμα και αν δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην πρόβλεψη των χρωματικών ιδιοτήτων των ανθρακικών πετρωμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά