Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση επικινδυνότητας ξηρασίας στο Υ.Δ. Κρήτης με τη χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης σε περιβάλλον GIS

Anyfanti Ioanna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F88C9C06-2848-440B-8FF4-178A7EC99272
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα Ανυφαντή, "Εκτίμηση επικινδυνότητας ξηρασίας στο Υ.Δ. Κρήτης με τη χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης σε περιβάλλον GIS", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66582
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει στόχο την εκτίμηση της επικινδυνότητας ξηρασίας στο υδατικό διαμέρισμα της Κρήτης με χρήση πολυκριτιριακής ανάλυσης σε περιβάλλον γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (Γ.Σ.Π.), με τη βοήθεια των οποίων επιδιώκεται ο προσδιορισμός των περιοχών όπου αναμένεται ο κίνδυνος εμφάνισης του φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίστηκαν οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι δύναται να επηρεάσουν τα υδατικά αποθέματα και να συμβάλλουν στην έλλειψη νερού. Οι παράγοντες αυτοί, οι οποίοι και αναπαραστάθηκαν χωρικά περιλαμβάνουν: α) τη βροχόπτωση, β) την εξατμισοδιαπνοή από τη φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες, γ) τη διαθέσιμη χωρητικότητα νερού (υδατοϊκανότητα) του εδάφους, δ) τη συσσώρευση της επιφανειακής ροής, ε) τα αρδευτικά δίκτυα, στ) τη στάθμη των υπογείων υδάτων, ζ) την υδρογεωλογία (βάθος εδαφικού υποστρώματος) και η) την υφαλμύριση της παράκτιας ζώνης του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης. Η βροχόπτωση και η εξατμισοδιαπνοή αποτελούν την κατηγορία των δυναμικών παραγόντων και οι υπόλοιποι αποτελούν αυτή των σταθερών.Το μαθηματικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η συγκεκριμένη εργασία είναι τα ασαφή σύνολα. Αρχικά, έχει θεωρηθεί ότι η εμφάνιση του φαινομένου της ξηρασίας αντιπροσωπεύεται από την τιμή 1, ενώ η μη εμφάνισή του από την τιμή 0. Μέσω της χρήσης των κατάλληλων συναρτήσεων ασαφοποίησης προσδίδεται στις αριθμητικές τιμές του κάθε παράγοντα που εξετάζεται ένας βαθμός συμμετοχής στο φαινόμενο της ξηρασίας. Στη συνέχεια, γίνεται ο συνδυασμός μεταξύ των ασαφοποιημένων παραγόντων της κάθε κατηγορίας και έπειτα ο συνδυασμός μεταξύ των δύο κατηγοριών, ώστε να προσδιοριστεί ο τελικός βαθμός συμμετοχής που εμφανίζει κάθε περιοχή στο φαινόμενο.Τα δεδομένα που επεξεργάστηκαν για την απεικόνιση των δύο πρώτων παραγόντων- χαρτών αφορούν δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους: α) από το 1977 έως το 1997 και β) από το 2010 έως και το 2015, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμπεριφορά του φαινομένου σε σχέση με τη δυναμική των παραγόντων αυτών, ενώ οι υπόλοιποι παράγοντες διατηρούνται σταθεροί. Ο τελικός χάρτης προκύπτει από το μέσο όρο/συνδυασμό των δύο παραπάνω περιόδων, οι περιοχές του οποίου κατηγοριοποιούνται ως πολύ χαμηλής, χαμηλής, μέσης, υψηλής και πολύ υψηλής επικινδυνότητας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά