Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για το ορυχείο της Μαυροπηγής Κοζάνης

Kazantzidis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B4CFDC57-D261-4A27-9219-30006946F241
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Καζαντζίδης, "Επεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για το ορυχείο της Μαυροπηγής Κοζάνης ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66592
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ένα συνηθισμένο πρόβλημα που παρατηρείται στην περιοχή της Μαυροπηγής Κοζάνης σχετίζεται με την ευστάθεια των πρανών εκμετάλλευσης, η οποία επηρεάζεται από τις γεωλογικές συνθήκες της περιοχής. Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να ερευνηθεί με την προσομοίωση και την επεξεργασία δισδιάστατων συνθετικών δεδομένων, αν η μέθοδος της σεισμικής ανάκλασης μπορεί να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα στην χαρτογράφηση της δομής του υπεδάφους,η οποία χαρακτηρίζεται από απότομες κλίσεις των παρειών του σχιστολιθικού υποβάθρου, στην περιοχή του λιγνιτωρυχείου της Μαυροπηγής Κοζάνης.Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, μπορούν χρησιμοποιηθούν στο βέλτιστο σχεδιασμό πραγματικού πειράματος σεισμικής ανάκλασης στην περιοχή μελέτης. Η δημιουργία των συνθετικών σεισμικών δεδομένων πραγματοποιήθηκεκατά μήκος 2 γεωλογικών τομών, οι οποίες προέκυψαν από γεωτριτικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής μελέτης.Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής γίνεται αναφορά στη Γεωλογία της περιοχής μελέτης και ακολουθεί μια γενική αναφορά στη μέθοδο σεισμικής ανάκλασης. Παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία δημιουργίας των συνθετικών δεδομένων, με την μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών μέσω του προγράμματος Matlab και κατάλληλων αλγορίθμων οι οποίοι αναπτύχθηκαν στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του πολυτεχνείου Κρήτης. Ακολουθεί η επεξεργασία των συνθετικών δεδομένων, όπου κύριος σκοπός των διαδικασιών αυτών είναι η αύξηση του λόγου του σήματος προς το θόρυβο και η βελτίωση της διακριτικής ικανότητας των δεδομένων.Η επεξεργασία περιλαμβάνει τις διαδικασίες της εισαγωγής τεχνητού θορύβου, της αναδιάταξης των δεδομένων σε καταγραφές κοινού ενδιάμεσου σημείου (CMP sorting), τον υπολογισμό της μέσης τετραγωνικής ταχύτητας, της διόρθωσης της κανονικής χρονικής απόκλισης (NMO correction), της σεισμικής υπέρθεσης (stacking) και της σεισμικής χωροθέτησης (Migration). Για δημιουργία μίας καλύτερης απεικόνισης των τομών της σεισμικής υπέρθεσης και χωροθέτησης χρησιμοποιήθηκε και το πρόγραμμα Transform. Από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας προέκυψε ότι είναι δυνατή η χαρτογράφηση του σχιστολιθικού υποβάθρου στην περιοχή μελέτης με την χρήση της μεθόδου σεισμικής ανάκλασης και της μεθοδολογίας απόκτησης και επεξεργασίας των σεισμικών δεδομένων που αναπτύχθηκαν. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατέστη δυνατή η απεικόνιση μόνο των τμημάτων του υποβάθρου που είχαν ήπια κλίση, ενώ η χαρτογράφηση αυτών με μεγάλη κλίση, προέκυψε συμπερασματικά από την μορφολογία των απεικονισθέντων τμημάτων του υποβάθρου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά