Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση αλληλεπίδρασης διαλύματος φορμαλδεΰδης με πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα και χαλαζιακή άμμο

Georgopoulou Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6334CF77-43BF-4A0A-A0CB-5052162B0850
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Γεωργοπούλου, "Διερεύνηση αλληλεπίδρασης διαλύματος φορμαλδεΰδης με πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα και χαλαζιακή άμμο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66670
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί πολλές νέες τεχνολογίες για την αποκατάσταση επιβαρυµένων περιοχών. Η χρήση των νανοσωλήνων άνθρακα θα μπορούσε να αποτελέσει µια πολλά υποσχόµενη τεχνική περιβαλλοντικής αποκατάστασης, διότι οι ιδιότητες και η δοµή των συγκεκριμένων υλικών δύνανται να συµβάλλουν ουσιαστικά στην αποµάκρυνση ανόργανων, και οργανικών ρύπων.Στα πλαίσια της παρούσα διπλωματικής εργασίας, διερεύνηθηκε η αλληλεπίδραση διαλύματος φορμαλδεΰδης με νανοσωλήνες άνθρακα και χαλαζιακή άμμο υπό διαφορετικές πειραματικές συνθήκες. Πραγµατοποιήθηκαν ισόθερμα, στατικά και δυναμικά πειράματα διαλείποντος έργου (batch) καθώς και κινητικά , δυναμικά και στατικά, στα οποία εξετάστηκε η προσροφητική ικανότητα διαλύματος φορμαλδεΰδης σε χαλαζιακή άμμο, πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα, τροποποιημένους ΜWCNTs-COOH (ΝΤΧ5) και μη (ΝΤΧ1), καθώς και σε μίγματα χαλαζιακής άμμου και νανοσωλήνων ΝΤΧ1.Σκοπός ήταν ο προσδιορισμός της ικανότητας αποµάκρυνση της συγκεκριμένης οργανικής ένωσης από υδατικά διαλύµατα σε συνάρτηση µε την αρχική συγκέντρωση της ουσίας σε αυτά, παρουσία των προσροφητικών μέσων που αναφέρθηκαν. Επίσης, µελετήθηκε η επίδραση των παραµέτρων όπως η αρχική συγκέντρωση του διαλύματος φορμαλδεΰδης, ο χρόνος επαφής, η δόση προσροφητή και το είδος προσροφητή στην διεργασία προσρόφησης.Πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός της εναπομείνουσας συγκέντρωσης φορμαλδεΰδης στα υδατικά διαλύματα με χρήση υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης και φασματοφωτομετρίας στην περιοχή του ορατού φάσματος.Εξετάστηκε η κινητική της διεργασίας προσρόφησης μέσω προσομοίωσης των πειραματικών δεδομένων ,που λήφθηκαν και από τις δύο μεθόδους ανάλυσης, με διάφορα κινητικά μοντέλα καθώς και η ισορροπία της προσρόφησης με δημιουργία ισοθέρμων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά