Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση αλληλεπίδρασης διαλύματος φορμαλδεΰδης με πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα και χαλαζιακή άμμο

Georgopoulou Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6334CF77-43BF-4A0A-A0CB-5052162B0850
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί πολλές νέες τεχνολογίες για την αποκατάσταση επιβαρυµένων περιοχών. Η χρήση των νανοσωλήνων άνθρακα θα μπορούσε να αποτελέσει µια πολλά υποσχόµενη τεχνική περιβαλλοντικής αποκατάστασης, διότι οι ιδιότητες και η δοµή των συγκεκριμένων υλικών δύνανται να συµβάλλουν ουσιαστικά στην αποµάκρυνση ανόργανων, και οργανικών ρύπων.Στα πλαίσια της παρούσα διπλωματικής εργασίας, διερεύνηθηκε η αλληλεπίδραση διαλύματος φορμαλδεΰδης με νανοσωλήνες άνθρακα και χαλαζιακή άμμο υπό διαφορετικές πειραματικές συνθήκες. Πραγµατοποιήθηκαν ισόθερμα, στατικά και δυναμικά πειράματα διαλείποντος έργου (batch) καθώς και κινητικά , δυναμικά και στατικά, στα οποία εξετάστηκε η προσροφητική ικανότητα διαλύματος φορμαλδεΰδης σε χαλαζιακή άμμο, πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα, τροποποιημένους ΜWCNTs-COOH (ΝΤΧ5) και μη (ΝΤΧ1), καθώς και σε μίγματα χαλαζιακής άμμου και νανοσωλήνων ΝΤΧ1.Σκοπός ήταν ο προσδιορισμός της ικανότητας αποµάκρυνση της συγκεκριμένης οργανικής ένωσης από υδατικά διαλύµατα σε συνάρτηση µε την αρχική συγκέντρωση της ουσίας σε αυτά, παρουσία των προσροφητικών μέσων που αναφέρθηκαν. Επίσης, µελετήθηκε η επίδραση των παραµέτρων όπως η αρχική συγκέντρωση του διαλύματος φορμαλδεΰδης, ο χρόνος επαφής, η δόση προσροφητή και το είδος προσροφητή στην διεργασία προσρόφησης.Πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός της εναπομείνουσας συγκέντρωσης φορμαλδεΰδης στα υδατικά διαλύματα με χρήση υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης και φασματοφωτομετρίας στην περιοχή του ορατού φάσματος.Εξετάστηκε η κινητική της διεργασίας προσρόφησης μέσω προσομοίωσης των πειραματικών δεδομένων ,που λήφθηκαν και από τις δύο μεθόδους ανάλυσης, με διάφορα κινητικά μοντέλα καθώς και η ισορροπία της προσρόφησης με δημιουργία ισοθέρμων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά