Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστη διαχείριση του υδροφορέα της Αγυιάς Χανίων με τη χρήση γενετικού αλγόριθμου

Stylianoudaki Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/EEA4B0C8-E005-4BE7-9D43-A0E86EF2E084
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χριστίνα Στυλιανουδάκη, "Βέλτιστη διαχείριση του υδροφορέα της Αγυιάς Χανίων με τη χρήση γενετικού αλγόριθμου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66682
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Οι αυξημένες ανθρωπογενείς δραστηριότητες των τελευταίων ετών ασκούν τεράστιες πιέσεις στα υπόγεια ύδατα, που αποτελούν για πολλές περιοχές τη μόνη πηγή εξασφάλισης νερού. Για την αποφυγή της περαιτέρω υποβάθμισης των υπόγειων αποθεμάτων είναι αναγκαία η ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων που θα προάγουν την ορθή διαχείριση τους.Στόχος της παρούσας μελέτης, είναι η διαχείριση του υπόγειου υδροφορέα της Αγυιάς Χανίων με συνδυασμό μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης. Η περιοχή παρουσιάζει έντονη υδροφορία και τροφοδοτεί την Πόλη των Χανίων και τις γύρω περιοχές με νερό τόσο για ύδρευση όσο και για άρδευση. Μελετάται η διάνοιξη νέων γεωτρήσεων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών κατά τη θερινή περίοδο, αναζητώντας τις βέλτιστες παροχές άντλησης χωρίς να προκαλείται μεγάλη πτώση στάθμης στον υδροφορέα.Αρχικά, γίνεται προσπάθεια προσομοίωσης της υπόγειας ροής της περιοχής με χρήση του τρισδιάστατου μοντέλου ροής υπόγειων υδάτων και μεταφοράς ρύπων, PTC (Princeton Transport Code) και επιχειρείται πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων βάσει των καταγεγραμμένων πηγαδιών και του σημερινού ρυθμού άντλησης τους. Στη συνέχεια, αναζητούνται οι βέλτιστες παροχές άντλησης με τη χρήση Γενετικού Αλγόριθμου, ενός στοχαστικού αλγόριθμου εμπνευσμένο από τη βιολογική εξέλιξη, που κρίνεται ικανός για την αντιμετώπιση μη γραμμικών προβλημάτων. Για τη βελτιστοποίηση αναπτύχθηκε ένας κώδικας που συνδέει το μοντέλο προσομοίωσης PTC με το περιβάλλον MATLAB, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διαδικασία της βελτιστοποίησης.Τα αποτελέσματα έδειξαν πως υπάρχει η δυνατότητα διάνοιξης νέων γεωτρήσεων για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής, χωρίς να προκαλείται σοβαρή ταπείνωση στον υδροφορέα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά