Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εξυγίανση ρυπασμένων από πετρελαιοειδή εδαφών μέσω θερμικής εκρόφησης και γεωπολυμερισμού

Leontari Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2A4FF6D4-C065-4295-BECD-0F7DA347EE80
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χριστίνα Λεοντάρη, "Εξυγίανση ρυπασμένων από πετρελαιοειδή εδαφών μέσω θερμικής εκρόφησης και γεωπολυμερισμού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66691
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Εξαιτίας της εκτεταμένης χρήσης του πετρελαίου και των προϊόντων του, η παρουσία ρυπαντικών ενώσεων στο έδαφος, όπως οι συνολικοί πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες και οι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ), είναι ένα σύνηθες πλέον φαινόμενο. Οι πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες και οι ΠΑΥ εμφανίζονται στο περιβάλλον μετά από ατυχήματα και διαρροές κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση καυσίμων και άλλων προϊόντων αργού πετρελαίου. Λόγω της λιποφιλικής τους τάσης οι υδρογονάνθρακες δεσμεύονται στο έδαφος, όπου μπορούν να παραμείνουν ή να εκπλυθούν ρυπαίνοντας τους υδροφόρους ορίζοντες. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί πλήθος μεθόδων για την αποκατάσταση εδαφών ρυπασμένων από πετρελαϊκούς ρύπους. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην εξυγίανση ρυπασμένου από πετρελαιοειδή εδάφους, που προήλθε από την περιοχή των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου (ΒΕΑ). Σε πρώτη φάση έγινε ο χαρακτηρισμός του υπό μελέτη δείγματος, όσον αφορά την υγρασία, τα χημικά στοιχεία, τις ορυκτολογικές του φάσεις, την θερμοβαρυτομετρική ανάλυση κ.α.. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε η μέθοδος της θερμικής εκρόφησης, η οποία περιελάμβανε την θέρμανση του προς επεξεργασία εδάφους σε διαφορετικές θερμοκρασίες (60-250 οC) και χρόνους (10, 30 min) για την εξάτμιση του περιεχόμενου νερού και των οργανικών ρύπων. Τέλος, καθώς το έδαφος είχε αποδεσμευθεί από τους οργανικούς ρύπους (TPH, PAHs) πραγματοποιήθηκε σε δεύτερο στάδιο η μέθοδος του γεωπολυμερισμού, η οποία στοχεύει στον εγκλωβισμό του ανόργανου ρυπαντικού φορτίου μέσα σε στέρεη μορφή μειωμένης τοξικότητας, συμπιεστότητας και διαπερατότητας για την επαναχρησιμοποίησή του.Από τα αποτελέσματα, προέκυψε ότι η μέθοδος της θερμικής εκρόφησης είναι πολύ αποδοτική για την απομάκρυνση των πετρελαϊκών ρύπων στη θερμοκρασία των 250 οC για χρόνο εκρόφησης 30 min. Συγκεκριμένα, στη θερμοκρασία αυτή, η περιεκτικότητα των TPH μειώθηκε στα 0,3 % w/w, τα μεσαίου μοριακού βάρους (ΜΜW) PAH παρουσίασαν ποσοστό απομάκρυνσης 75 % και τα βαριά PAH (HMW) μόλις 95 %. Όσον αφορά τη μέθοδο του γεωπολυμερισμού, επιτυγχάνεται η μείωση της εκχυλισιμότητας των περιεχόμενων βαρέων μετάλλων στο έδαφος, καθώς επίσης και η αύξηση της αντοχής των τελικών προϊόντων σε μηχανικές καταπονήσεις. Τα δοκίμια γεωπολυμερών παρουσίασαν αντοχή σε μονοαξονική θλίψη της τάξης των 0,73–9,02 MPa, ξεπερνώντας τα 0,414 MPa που ορίζεται ως κατώτερη τιμή αντοχής των αποβλήτων στα οποία έχει εφαρμοστεί επιτυχώς η τεχνική σταθεροποίησης-στερεοποίησης. Τέλος, καθίσταται εφικτή η δυνατότητα εφαρμογής τους ως δομικά υλικά, όπως για κεραμικά πλακίδια, τούβλα πρόσοψης καθώς και στοιχεία τοιχοποιίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά