Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 4642 αποτελέσματα
1 E. Papanikolaou, J. Angelis, and V. Moustakis, “Implicit business model effects of DLT adoption,” Procedia CIRP, vol. 103, pp. 298-304, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.procir.2021.10.048.2023-05-26
2 E. Vardaki, “Changing minds and autonomous vehicles,” IFAC-PapersOnLine, vol. 54, no. 13, pp. 63-67, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.ifacol.2021.10.419.2023-05-26
3 F.-M. Pellera, P. Regkouzas, I. Manolikaki and E. Diamadopoulos, “Biochar production from waste biomass: characterization and evaluation for agronomic and environmental applications,” Detritus, vol. 17, pp. 15-29, Dec. 2021, doi: 10.31025/2611-4135/2021.15146.2023-05-08
4 B. M. R. Paiva, F. A. F. Ferreira, E. G. Carayannis, C. Zopounidis, J. J. M. Ferreira, L. F. Pereira and P. J. V. L. Dias, “Strategizing sustainability in the banking industry using fuzzy cognitive maps and system dynamics,” Int. J. Sustainable Dev. World Ecol., vol. 28, no. 2, pp. 93–108, Feb. 2021, doi: 10.1080/13504509.2020.1782284.2023-05-08
5 A. Marinakis, K. Mania and A. Antoniadis, “Augmented reality for CAD-CAM training featuring 3D interactive geometric transformations,” Comput. Aided Des. Appl., vol. 18, no. 3, pp. 561-570, 2021, doi: 10.14733/cadaps.2021.561-570.2023-05-05
6 B. Pérez-Gladish, F. A. F. Ferreira, and C. Zopounidis, “MCDM/A studies for economic development, social cohesion and environmental sustainability: introduction,” Int. J. Sustainable Dev. World Ecol., vol. 28, no. 1, pp. 1–3, Jan. 2021, doi: 10.1080/13504509.2020.1821257.2023-05-05
7 G. Liu, H. Wang, S. Deplazes, A. Veksha, C. Wirz-Töndury, A. Giannis, T.- T. Lim, and G. Lisak, “Ba–Al-decorated iron ore as bifunctional oxygen carrier and HCl sorbent for chemical looping combustion of syngas,” Combust. Flame, vol. 223, pp. 230–242, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.combustflame.2020.09.021.2023-05-05
8 D. Tarasi, T. Daras, S. Tournaki and T. Tsoutsos, “Transportation in the Mediterranean during the COVID-19 pandemic era,” Global Transitions, vol. 3, pp. 55-71, 2021, doi: 10.1016/j.glt.2020.12.003.2023-05-05
9 N. Gao, Z. Jin, H. Wang, W. Wu, E. Koutroulis, H. S. -H. Chung and F. Blaabjerg, "MOSFET-switch-based transformerless single-phase grid-tied inverter for PV systems," IEEE J. Emerging Sel. Top. Power Electron., vol. 10, no. 4, pp. 3830-3839, Aug. 2022, doi: 10.1109/JESTPE.2021.3064587.2023-05-04
10 M. T. Mansour, K. Tsongas, and D. Tzetzis, “3D printed hierarchical honeycombs with carbon fiber and carbon nanotube reinforced acrylonitrile butadiene styrene,” J. Compos. Sci., vol. 5, no. 2, Feb. 2021, doi: 10.3390/jcs5020062.2023-05-04
11 A. Georgantas, M. Doumpos and C. Zopounidis, “Robust optimization approaches for portfolio selection: a comparative analysis,” Ann. Oper. Res., June 2021, doi: 10.1007/s10479-021-04177-y.2023-05-03
12 E. Papadokokolakis, P. Spanoudakis, L. Doitsidis and N. C. Tsourveloudis, “Analysis and comparison of a single-material vs. multi-material chassis design for lightweight electric vehicles,” Int. J. Veh. Syst. Model. Test., vol. 15, no. 1, pp. 60-80, June 2021, doi: 10.1504/IJVSMT.2021.115826.2023-05-03
13 C. Polykretis, D. D. Alexakis, M. G. Grillakis, A. Agapiou, B. Cuca, N. Papadopoulos, and A. Sarris, “Assessment of water-induced soil erosion as a threat to cultural heritage sites: the case of Chania prefecture, Crete Island, Greece,” Big Earth Data, vol. 6, no. 4, pp. 561–579, Oct. 2022, doi: 10.1080/20964471.2021.1923231.2023-05-03
14 E. Koutroulis, G. Petrakis, V. Agou, A. Malisovas, D. Hristopulos, P. Partsinevelos, A. Tripolitsiotis, N. Halouani, P. Ailliot, M. Boutigny, V. Monbet, D. Allard, A. Cuzol, D. Kolokotsa, E. Varouchakis, K. Kokolakis, and S. Mertikas, “Site selection and system sizing of desalination plants powered with renewable energy sources based on a web-GIS platform,” Int. J. Energy Sect. Manage., vol. 16, no. 3, pp. 469–492, Jan. 2022, doi: 10.1108/ijesm-04-2021-0018.2023-05-03
15 D. Trachanatzi, M. Rigakis, M. Marinaki and Y. Marinakis, “A teaching–learning-based optimization algorithm for the environmental prize-collecting vehicle routing problem,” Energy Syst., Aug. 2021, doi: 10.1007/s12667-021-00477-1.2023-05-02
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...