Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 106-120 από 4706 αποτελέσματα
106 K. Chatzitheodorou, T. A. Tsalis, K. P. Tsagarakis, E. Grigoroudis, and I. Nikolaou, “A new practical methodology for the banking sector to assess corporate sustainability risks with an application in the energy sector,” Sustainable Prod. Consumption, vol. 27, pp. 1473-1487, July 2021, doi: 10.1016/j.spc.2021.03.005.2023-04-19
107 X. Yu, Z. Xu, D. Moraetis, N. P. Nikolaidis, F. W. Schwartz, Y. Zhang, L. Shu, C. J. Duffy, and B. Liu, “Capturing hotspots of fresh submarine groundwater discharge using a coupled surface–subsurface model,” J. Hydrol., vol. 598, July 2021, doi: 10.1016/j.jhydrol.2021.126356.2023-04-19
108 B. kazmi, S. A. A. Taqvi, M. Naqvi, S. U. Ilyas, A. Moshin, F. Inamullah and S. R. Naqvi, “Process system analysis on oil processing facility and economic viability from oil well-to-tank,” SN Appl. Sci., vol. 3, no. 7, June 2021, doi: 10.1007/s42452-021-04635-z.2023-04-11
109 G. Liu, H. Wang, A. Veksha, A. Giannis, T. T. Lim, and G. Lisak, “Chemical looping combustion-adsorption of HCl-containing syngas using alkaline-earth coated iron ore composites for simultaneous purification and combustion enhancement,” Chem. Eng. J., vol. 417, Aug. 2021, doi: 10.1016/j.cej.2021.129226.2023-04-11
110 E. Kastanaki, and A. Giannis, “Dynamic estimation of future obsolete laptop flows and embedded critical raw materials: the case study of Greece,” Waste Manage., vol. 132, Aug. 2021, doi: 10.1016/j.wasman.2021.07.017.2023-04-11
111 A.-M. Liliou, M.-L. Saru, A. Veksha, G. Lisak and A. Giannis, “Selective leaching of scandium and yttrium from red mud induced by hydrothermal treatment,” J. Chem. Technol. Biotechnol., vol. 96, no. 9, pp. 2620–2629, Sep. 2021, doi: 10.1002/jctb.6805.2023-04-11
112 M. Konsolakis, and V. Stathopoulos, “Preface on recent advances on surface and interface functionalization in Nano-Catalysis (SUR-INTER-CAT),” Appl. Surf. Sci. Adv., vol. 5, Sep. 2021, doi: 10.1016/j.apsadv.2021.100093.2023-04-11
113 A. I. Vavouraki, I. Gounaki, and D. Venieri, “Properties of inorganic polymers based on ground waste concrete containing CuO and ZnO nanoparticles,” Polymers, vol. 13, no. 17, Aug. 2021, doi: 10.3390/polym13172871.2023-04-10
114 N. A. Kyriakakis, M. Marinaki, and Y. Marinakis, “A hybrid ant colony optimization-variable neighborhood descent approach for the cumulative capacitated vehicle routing problem,” Comput. Oper. Res., vol. 134, Oct. 2021, doi: 10.1016/j.cor.2021.105397.2023-04-10
115 N. A. Kyriakakis, M. Marinaki, N. Matsatsinis, and Y. Marinakis, “Moving peak drone search problem: an online multi-swarm intelligence approach for UAV search operations,” Swarm Evol. Comput., vol. 66, Oct. 2021, doi: 10.1016/j.swevo.2021.100956.2023-04-10
116 D. Vamvuka, A. Teftiki and S. Sfakiotakis, “Increasing the reactivity of waste biochars during their co-gasification with carbon dioxide using catalysts and bio-oils,” Thermochim. Acta, vol. 704, Oct. 2021, doi: 10.1016/j.tca.2021.179015.2023-04-10
117 K. Malavazos, M. Papadogiorgaki, P. Malakonakis and I. Papaefstathiou, “Novel reconfigurable hardware systems for tumor growth prediction,” ACM Trans. Comput. Healthcare, vol. 2, no. 4, July 2021, doi: 10.1145/3454126.2023-04-10
118 A. Bartoli, N. Ben Fradj, M. Gałczyńska, A. Jędrejek, S. Rozakis and K. Shu, “Spatial economic modeling of the waste-driven agricultural biogas in Lubelskie region, Poland,” Environ. Clim. Technol., vol. 24, no. 3, pp. 545–559, Nov. 2020, doi: 10.2478/rtuect-2020-0123.2023-04-06
119 V. Evagelopoulos, N. Charisiou and G. Evagelopoulos, “Smart air monitoring for indoor public spaces using mobile applications,” IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., vol. 899, no. 1, Nov. 2021, doi: 10.1088/1755-1315/899/1/012006.2023-04-06
120 M. Ouroutzoglou, G. Vougioukas, G. N. Karystinos and A. Bletsas, "Multistatic noncoherent linear complexity Miller sequence detection for Gen2 RFID/IoT," in IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 20, no. 12, pp. 8067-8080, Dec. 2021, doi: 10.1109/TWC.2021.3089910.2023-04-06
Pages: |...3 |4 |5 |6 |7 | 8 |9 |10 |11 |12 |13 |...