Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση υδατικού δυναμικού της ανατολικής Κρήτης σε σενάρια κλιματικής αλλαγής με χρήση του λογισμικού ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ

Retsa Anna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BE9696EF-461B-429A-8604-9836F5A5BC59
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Άννα Ρέτσα, "Εκτίμηση υδατικού δυναμικού της ανατολικής Κρήτης σε σενάρια κλιματικής αλλαγής με χρήση του λογισμικού ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67159
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, εκτιμάται το υδατικό δυναμικό της ανατολικής Κρήτης για σενάρια κλιματικής αλλαγής με χρήση του λογισμικού ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ. Από την πληθώρα κλιματικών μοντέλων και σεναρίων για το μέλλον που έχει αναπτυχθεί για την κατανόηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις μετεωρολογικές και υδρολογικές παραμέτρους, στην παρούσα εργασία έχουν χρησιμοποιηθεί 4 Περιοχικά Κλιματικά Μοντέλα (RCMs), σε δύο διαφορετικά αντιπροσωπευτικά μονοπάτια συγκέντρωσης (RCP 4.5 και RCP 8.5). Ως περιοχή μελέτης ορίζεται η περιοχή της ανατολικής Κρήτης, η οποία χαρακτηρίζεται ως περιοχή ευαίσθητη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι πιέσεις είναι τόσο φυσικές, σχετιζόμενες με τις μειωμένες βροχοπτώσεις και τους λιγότερους υδάτινους πόρους που διαθέτει σε σχέση με τη δυτική Κρήτη, όσο και ανθρωπογενείς, με υψηλές ανάγκες άρδευσης και αυξημένες ανάγκες ύδρευσης καθώς περιλαμβάνει το μεγάλο αστικό κέντρο του Ηρακλείου.Η μεθοδολογία που ακολουθείται διακρίνεται σε επιμέρους βήματα. Αρχικά γίνεται η σχηματοποίηση του υδροσυστήματος, δηλαδή ο μετασχηματισμός των συνιστωσών του πραγματικού συστήματος της περιοχής μελέτης σε συνιστώσες του μοντέλου «ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ» που αναπαριστά το εν λόγω σύστημα. Η σχηματοποίηση βασίζεται στο διαχειριστικό ομοίωμα της Κρήτης που αναπτύχθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης στο διαχειριστικό μοντέλο RIBASIM (River Basin Simulation Model). Ακολουθεί η εισαγωγή των δεδομένων εισόδου του συστήματος: τα χαρακτηριστικά των συνιστωσών και οι χρονοσειρές εισροών νερού στο δίκτυο αλλά και εισροών και απωλειών των ταμιευτήρων. Ο καθορισμός των στόχων και λειτουργικών προσδιορισμών ολοκληρώνει την ανάπτυξη του μοντέλου. Οι στόχοι αφορούν τις απαιτήσεις σε νερό (ύδρευση και άρδευση) και τη διασφάλιση μιας ελάχιστης παροχής σε υδατορεύματα (οικολογική παροχή).Η προσομοίωση λειτουργίας του συστήματος γίνεται αρχικά για την ιστορική περίοδο (1978-1996) με δεδομένα παρατήρησης και κατόπιν έγινε η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την προσομοίωση με δεδομένα των τεσσάρων κλιματικών μοντέλων για την ίδια περίοδο. Η καλή συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων, που προέκυψε, επέτρεψε την ασφαλή συνέχεια στα επόμενα βήματα χωρίς να απαιτείται η προσαρμογή των κλιματικών δεδομένων των μοντέλων. Επομένως, ακολούθησε η προσαρμογή στην μελλοντική κατάσταση συγκεκριμένων δεδομένων του συστήματος (εισροές στο δίκτυο και απαιτήσεις νερού) και τέλος, η προσομοίωση λειτουργίας του συστήματος για τα δύο σενάρια κλιματικής αλλαγής που εξετάζονται: RCP4.5 @ +2oC SSP3 για την περίοδο 2037-2066 και RCP8.5 @ +2oC SSP3 για την περίοδο 2026-2055.Στα τελικά αποτελέσματα της διερεύνησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον σύστημα παρουσιάζονται οι συγκρίσεις τόσο μεταξύ των σεναρίων κλιματικής αλλαγής όσο και με την ιστορική περίοδο. Κύρια συμπεράσματα είναι τα προκύπτοντα υψηλά ελλείμματα νερού και οι αυξημένες αστοχίες στο σύστημα υπό καθεστώς κλιματικής αλλαγής. Με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης διατυπώνονται προτάσεις ορθής διαχείρισης των υδάτων για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής όπως επίσης και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά