Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ολοκληρωμένο πλαίσιο μοντελοποίησης υδρολογίας, ποιότητας νερών και στερεοπαροχής σε λεκάνες απορροής ποταμών διαλείπουσας ροής

Gamvroudis Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C1295046-236F-439D-8AF3-F2BA0B0890EA
Έτος 2016
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Γαμβρούδης, "Ολοκληρωμένο πλαίσιο μοντελοποίησης υδρολογίας, ποιότητας νερών και στερεοπαροχής σε λεκάνες απορροής ποταμών διαλείπουσας ροής", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67207
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή με τίτλο «Ολοκληρωμένο πλαίσιο μοντελοποίησης υδρολογίας, ποιότητας νερών και στερεοπαροχής σε λεκάνες απορροής ποταμών διαλείπουσας ροής» προτείνεται μια νέα μεθοδολογία συλλογής δεδομένων και μοντελοποίησης της υδρολογίας, της ποιότητας νερών και της στερεοπαροχής σε λεκάνες απορροής ποταμών διαλείπουσας ροής στη Μεσόγειο, μεθοδολογία η οποία θα καλύψει τα κενά εφαρμογής υπαρχόντων μοντέλων σε σύνθετα υδρολογικά και υδρογεωλογικά συστήματα.Οι υδατικοί πόροι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη της ζωής και στον ανθρώπινο πολιτισμό. Η βιώσιμη διαχείριση των πόρων αυτών γίνεται ολοένα και περισσότερο σύνθετη λόγω της πεπερασμένης διάθεσης τους, λόγω της κατάχρησης και κακοδιαχείρισης τους, που έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό της διαθεσιμότητας τους. Τα προβλήματα που συνδέονται με τους υδατικούς πόρους και τη χρήση τους (υγεία, τουρισμός, βιομηχανία, αγροτική παραγωγή κ.α.) σε συνδυασμό με τις γενικότερες περιβαλλοντικές πιέσεις που προέρχονται από τη πληθυσμιακή αύξηση (μεγαλύτερες απαιτήσεις για άρδευση και μεγαλύτερες ανάγκες σε νερό παγκοσμίως, έντονες και απρόβλεπτες κλιματολογικές αλλαγές), οξύνονται από την όλο ένα και μεγαλύτερη απαίτηση σε νερό. Ο ανταγωνισμός αυτός είναι εντονότερος στις ξηρές και ημίξηρες περιοχές, όπου η έλλειψη νερού ήταν και εξακολουθεί να είναι ακόμη, ένα φαινόμενο που παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων.Στην πλειονότητα των ποταμών διαλείπουσας ροής δεν υπάρχουν δεδομένα ικανά να περιγράψουν τις υδρολογικές και γεωχημικές συνθήκες που επικρατούν και σε συνδυασμό με την έντονη γεωμορφολογία των ποταμών αυτών δε δύναται να ενταχθούν στις παραδοσιακές γεωλογικές συνθήκες, σύμφωνα με τις οποίες έχουν αναπτυχθεί και κωδικοποιηθεί τα διάφορα υδρολογικά μοντέλα σήμερα. Η αποτελεσματική διαχείριση των εδαφικών και υδατικών πόρων προϋποθέτει την κατανόηση των βασικών οικολογικών και υδρολογικών διεργασιών που διέπουν μια περιοχή.Η περιοχή μελέτης της παρούσας διατριβής είναι η ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Ευρώτα, ο οποίος αποτελεί ένα σύνθετο υδρολογικό και υδρογεωλογικό σύστημα αποτελούμενο κυρίως από ποταμούς διαλείπουσας ροής σε καρστικούς σχηματισμούς και πηγές. Τα επιφανειακά νερά που διαρρέουν τα υδατορέματα του ποταμού παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μια έντονη ζήτηση του νερού την ίδια περίοδο. Επί πρόσθετα οι πλημμύρες και η παραγόμενη διάβρωση αποτελούν επίσης σημαντικές πιέσεις στο σύστημα του ποταμού. Εκτός από την ανάλυση των επιφανειακών υδάτων ιδιαίτερα σημαντική είναι και η κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιφανειακών και υπογείων υδάτων και η απόκριση τους στην κλιματική αλλαγή. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υδατικών πόρων της περιοχής καθιστούν τη λεκάνη του ποταμού Ευρώτα μια περιοχή που έχει εγείρει το επιστημονικό ενδιαφέρον εδώ και αρκετά χρόνια. Οι άξονες που τέθηκαν στην παρούσα διατριβή ήταν:• Η συλλογή πληροφοριών σχετικά με το γεωλογικό, υδρογεωλογικό και μορφολογικό καθεστώς της λεκάνης του ποταμού.• Η ανάπτυξη και η συμπλήρωση του υφιστάμενου συστήματος παρακολούθησης των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών όλων των υδατικών σωμάτων της περιοχής έρευνας.• Η ανάλυση και η αξιολόγηση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης του ποταμού.• Η προσομοίωση των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή μελέτης, με τη χρήση και συνδυασμό υπολογιστικών μοντέλων.• Η μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους της περιοχή μελέτης.Διάφοροι μέθοδοι μοντελοποίησης των υδατικών πόρων έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως για πάνω από 40 χρόνια για διάφορους σκοπούς, αλλά σχεδόν όλα αυτά τα εργαλεία μοντελοποίησης έχουν δημιουργηθεί και αναπτυχθεί κυρίως για περιοχές με υγρά κλίματα ενώ σε περιοχές με ξηρά και ημίξηρα κλίματα έχει δοθεί λιγότερη προσοχή λόγω της ιδιαιτερότητας των περιοχών αυτών. Έτσι η αποτελεσματική μελέτη και διαχείριση των υδατικών πόρων απαιτεί την χρησιμοποίηση ή την δημιουργία κατάλληλων συστημάτων διαχείρισης και εργαλείων μοντελοποίησης σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Στην λεκάνη απορροής του ποταμού Ευρώτα αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε ένα ολοκληρωμένο συνδυαστικό αριθμητικό μοντέλο επιφανειακών-υπόγειων υδάτων το οποίο αποτελείται από το υδρολογικό μοντέλο SWAT (Soil Water Assessment Tool), το οποίο προσομοιώνει τις συνθήκες που αφορούν στα επιφανειακά ύδατα της λ

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά