Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία στερεών υπολειμμάτων σφαγείου με χρήση αναερόβιας χώνευσης

Moukazis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4AECC8ED-3D22-494D-9BED-030319C55C91
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Μουκάζης, "Επεξεργασία στερεών υπολειμμάτων σφαγείου με χρήση αναερόβιας χώνευσης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67323
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της χρήσης των υπολειμμάτων σφαγείου ως υποστρώματα για αναερόβια χώνευση με στόχο την παραγωγή μεθανίου. Για τον σκοπό αυτό, αρχικά εκτιμήθηκε το βιοχημικό δυναμικό μεθανίου διαφορετικών υπολειμμάτων σφαγείου, τα οποία σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 1069/2009, κατατάσσονται στις Κατηγορίες 2 και 3. Οι παραπάνω δοκιμές, που διήρκησαν 30 ημέρες, διεξήχθησαν υπό μεσόφιλες συνθήκες (35 °C) σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου ονομαστικού όγκου 250 mL και λειτουργικού όγκου 100 mL. Ως εμβόλιο χρησιμοποιήθηκε ιλύς προερχόμενη από αναερόβιο μεσοφιλικό χωνευτήρα Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων. Το εμβόλιο αναμείχθηκε με τα υποστρώματα διατηρώντας σταθερό το λόγο, υπόστρωμα/εμβόλιο (Substrate/Inoculum Rate, SIR) και ίσο με 0,25, βάσει πτητικών στερεών.Οι παραπάνω δοκιμές κατέδειξαν ότι τα δείγματα μαστών και γεννητικών οργάνων (SH3), ουροδόχων κύστεων και εντέρων (SH5) και στομάχων και προστομάχων (SH1) οδήγησαν στην παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων μεθανίου με τιμές απόδοσης ίσες με 815, 787 και 759 mLCH4STP/gVS, αντίστοιχα.Στη συνέχεια, μελετήθηκε η δυνατότητα εφαρμογής της αναερόβιας συν-χώνευσης των υπολειμμάτων σφαγείου που κατέδειξαν τα υψηλότερα βιοχημικά δυναμικά μεθανίου με δύο αγροτοβιομηχανικά υπολείμματα, πιο συγκεκριμένα φλούδες πορτοκαλιού και φύλλα ελιάς. Οι δοκιμές αναερόβια συν-χώνευσης διεξήχθησαν σε μεσόφιλες συνθήκες (35 °C) και σε αντιδραστήρες ημι-συνεχούς λειτουργίας. Σκοπός αυτών των δοκιμών ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της μεταβολής του ρυθμού οργανικής φόρτισης (Organic Loading Rate, ΟLR) στην απόδοση της παραγωγής μεθανίου.Η πειραματική διαδικασία, συν τοις άλλοις, προέβλεπε τον προσδιορισμό των κύριων χαρακτηριστικών των υπό μελέτη υπολειμμάτων σφαγείου, συμπεριλαμβανομένων των ολικών και πτητικών στερεών, της στοιχειακής ανάλυσης, της θερμογόνου δύναμης, της σύστασης σε μη διαλυτές ίνες και του περιεχομένου σε εξαγώγιμη ύλη με εξάνιο.Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών σε ημι-συνεχείς συνθήκες, μέγιστες ειδικές αποδόσεις μεθανίου, μεταξύ 253 - 727 mLCH4/gVSfed ελήφθησαν από τα διάφορα μίγματα αποβλήτων, όταν η τροφοδοσία πραγματοποιούταν με OLR 0,8 gVS/L/d. Επιπλέον, η παραγωγή μεθανίου από τη συν-χώνευση των υπολειμμάτων σφαγείου με φλούδες πορτοκαλιού έδειξε καλύτερα αποτελέσματα από την αντίστοιχη συν-χώνευση με φύλλα ελιάς. Η μόνη περίπτωση στην οποία παρατηρήθηκαν φαινόμενα αναστολής της μεθανιογένεσης λόγω αυξημένης συγκέντρωσης αμμωνίας ήταν η δοκιμή που τροφοδοτούταν με μίγμα δείγματος SH3 και φλουδών πορτοκαλιού, στο μέγιστο ρυθμό τροφοδοσίας. Η αναστολή αυτή αποδόθηκε σε ακατάλληλο λόγο C/N του υποστρώματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά