Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κατασκευή και λειτουργία συστήματος εκφύσησης εργαστηριακής κλίμακας, για την εξυγίανση υπόγειων υδάτων από πτητικούς πετρελαϊκούς ρύπους (BTEX)

Gardelis Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5127B18C-CED4-413E-A4B3-19640D9A7FC4
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Γαρδέλης, "Κατασκευή και λειτουργία συστήματος εκφύσησης εργαστηριακής κλίμακας, για την εξυγίανση υπόγειων υδάτων από πτητικούς πετρελαϊκούς ρύπους (BTEX)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67339
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει ως πρώτο μέρος την κατασκευή μιας διάταξης εκφύσησης πειραματικών διαστάσεων. Η στήλη από πλαστικό (Plexiglas), δεν σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την αρχή, αλλά τροποποιήθηκε ήδη υπάρχουσα στήλη, με τρόπο ώστε να εξυπηρετεί όλες τις παραμέτρους της διεργασίας της απογύμνωσης των οργανικών ρύπων από το νερό. Η εκφύσηση (air stripping), αποτελεί μια φυσική διαδικασία διαχωρισμού των ρύπων από την υγρή φάση στην αέρια και ταυτόχρονα είναι και οικονομική. Οι ουσίες που προτιμώνται για επεξεργασία είναι ιδιαίτερα πτητικές έτσι ώστε να απομακρυνθούν με ευκολία. Χρησιμεύει ιδιαίτερα για μεγάλες συγκεντρώσεις καθώς παρουσιάζει μεγάλα ποσοστά απομάκρυνσης (99%) με μικρό κόστος. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης, σκοπός υπήρξε η επιτυχής απομάκρυνση 2 διαφορετικών συγκεντρώσεων οργανικών ρύπων (BTEX) από υδατικό διάλυμα και η εξέταση της απόδοσης λόγω της παρουσίας αέρα. Χρησιμοποιήθηκαν ρεαλιστικές τιμές συγκέντρωσης, που συναντώνται σε υπόγεια νερά ρυπασμένων περιοχών, 2 και 8 ppm αντίστοιχα, καθώς και 2 διαφορετικά υλικά πλήρωσης της στήλης, λεπτόκοκκο (<4mm) και χονδρόκοκκο χαλίκι (>4mm). Τα αποτελέσματα επίσης περιλάμβαναν, σύγκριση της απόδοσης απομάκρυνσης του κάθε υλικού για καθεμιά από τις 2 συγκεντρώσεις και της απόδοσης των πληρωτικών υλικών μεταξύ τους. Επιπλέον, εξετάστηκε ο επηρεασμός στην απόδοση της εκφύσησης λόγω διαφορετικής συγκέντρωσης. Το εύρος των τελικών απομακρύνσεων που παρατηρήθηκε κατά μέσο όρο ήταν από 60% έως και 99%. Η επίδραση του αέρα ήταν καθοριστική για την επίτευξη των παραπάνω απομακρύνσεων, ωστόσο υψηλές ήταν και οι απώλειες στο σύστημα χωρίς την παροχή αέρα. Τέλος, οι τελικές συγκεντρώσεις των ρύπων ΒΤΕΧ συγκρίθηκαν με τα επιτρεπτά όρια ρύπανσης και διαπιστώθηκε ότι το 90% των μετρήσεων ανταποκρίθηκαν με επιτυχία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά