Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκρίσεις των πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής ενθαλπίας της Μεσσαράς με αντίστοιχα της Δυτικής Ελλάδας

Kamitsi Dimitra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/70CFDFAA-80FE-4998-86BF-6F4886D09BCD
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δήμητρα Καμίτση, "Συγκρίσεις των πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής ενθαλπίας της Μεσσαράς με αντίστοιχα της Δυτικής Ελλάδας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67461
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται και συγκρίνονται γεωλογικές συνθήκες, μετρήσεις θερμοκρασιών και τα αποτελέσματα αναλύσεων και επεξεργασίας χημισμού των υδάτων, από πιθανά γεωθερμικά πεδία χαμηλής ενθαλπίας σε περιοχές της Μεσσαράς στην Κρήτη, (περιοχές Περί – Πλάτανος και Μελιδοχώρι, από επτά συνολικά υδρογεωτρήσεις), από το γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας της Άρτας (Συκιών, από 3 γεωτρήσεις) και από τη δυτική Πελοπόννησο (7 δείγματα από γεωτρήσεις που αντλούν θερμομεταλλικό νερό).Συγκρίνοντας τα δεδομένα διαπιστώνουμε ότι:Α) λόγω διείσδυσης θαλασσινού νερού στον γεωθερμικό ταμιευτήρα της Άρτας τα δείγματα παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικά φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τα δείγματα από τη Μεσσαρά και την Πελοπόννησο.Β) Παρόλα αυτά με τη χρήση θερμοδυναμικών υπολογισμών, τα δείγματα από τη Μεσσαρά και την Άρτα παρουσιάζουν ομοιότητες για παράδειγμα ως προς το βαθμό κορεσμού σε ορυκτά όπως γύψο και δολομίτη, ορυκτά τα οποία απαντώνται στους γεωλογικούς σχηματισμούς και των δύο περιοχών. Γ) Τα δείγματα από την δυτική Πελοπόννησο παρουσιάζουν παρόμοια φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά με τα δείγματα της Μεσσαράς διαφέρουν όμως ως προς την περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία όπως Cr, Sr, Li κλπ.Απώτερος στόχος της εργασίας αποτελεί η επιλογή του κατάλληλου γεωθερμόμετρου για την εκτίμηση της θερμοκρασίας ενός πιθανού γεωθερμικού ταμιευτήρα. Διαθέτοντας στοιχεία, εκτός του χημισμού, και από μετρήσεις θερμοκρασίας εντός γεώτρησης (γεώτρηση SP2) στο γεωθερμικό πεδίο Συκιών της Άρτας δοκιμάστηκε η εφαρμογή διαφορετικών γεωθερμομέτρων για την επιβεβαίωση της μετρούμενης θερμοκρασίας του ταμιευτήρα. Διαπιστώθηκε ότι το γεωθερμόμετρο που παρείχε σωστές εκτιμήσεις είναι του Na-K-Ca με διόρθωση Mg. Η υπολογιζόμενη θερμοκρασία του ταμιευτήρα στην γεώτρηση SP2 40οC συμφωνεί με τη μετρούμενη θερμοκρασία των 43οC εντός του ταμιευτήρα. Με βάση τα ανωτέρω, με τη χρήση του ιδίου γεωθερμόμετρου (Na-K-Ca με διόρθωση Mg) η εκτιμώμενη θερμοκρασία στον πιθανό ταμιευτήρα στην περιοχή Μελιδοχώρι κυμαίνεται από 46 οC ( γεώτρηση Mel1) - 51οC (γεώτρηση Mel2), στην περιοχή Πλάτανος εκτιμάται στους 45οC (γεώτρηση Plat 2) ενώ για την περιοχή Περί η εκτίμηση της θερμοκρασίας για το πιθανό γεωθερμικό ταμιευτήρα κυμαίνεται μεταξύ 70οC -77οC για τα δείγματα από τις γεωτρήσεις Peri 1 και Peri 3 αντίστοιχα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά