Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συμβολή της δορυφορικής τηλεπισκόπησης στη χαρτογράφηση πλημμυρικών φαινομένων

Papathanasiou Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F3CB48E6-65BC-4F3F-941D-49A092034302
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, "Συμβολή της δορυφορικής τηλεπισκόπησης στη χαρτογράφηση πλημμυρικών φαινομένων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67611
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αξιολογήθηκε η συμβολή της δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην καταγραφή και την χαρτογράφηση πλημμυρικών φαινομένων, με την χρήση δορυφορικών εικόνων.Αρχικά, έγινε αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας της δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, καθώς και της λειτουργίας των τηλεπισκοπικών δορυφόρων Sentinel 1, τεχνολογίας Radar, και Landsat 8, που ανήκει στην κατηγορία της παθητικής τηλεπισκόπησης. Ακόμα, αναλύθηκε η μεθοδολογία της Τηλεπισκόπησης, που ακολουθείται κατά την ύπαρξη πλημμυρικών φαινομένων, με κυριότερα στάδια την προεπεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων, την δημιουργία χαρτών με δείκτες βλάστησης, την ταξινόμηση των πολυφασματικών εικόνων και την εκτίμηση της ακρίβειας της ταξινόμησης.Η προεπεξεργασία των δεδομένων αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της παρούσας εργασίας και είναι απαραίτητη, αφού απαλλάσσει τις εικόνες από ατμοσφαιρικές παρεμβολές, εφαρμόζονται σε αυτές ψηφιακά φίλτρα και πραγματοποιούνται ψηφιακές μετατροπές που τις καθιστούν κατάλληλες για ταξινόμηση και περαιτέρω επεξεργασία.Η περιοχή μελέτης, πάνω στην οποία εργαστήκαμε, είναι ο ποταμός Στρυμόνας που βρίσκεται στον νομό Σερρών και η χρονική στιγμή κατά την οποία παρουσιάστηκε η πλημμύρα του ποταμού είναι κατά το έτος 2015. Στόχος της εργασίας είναι η χαρτογράφηση της πλημμυρισμένης περιοχής και η εύρεση της καλύτερης μεθόδου ταξινόμησης, καθώς και η συσχέτιση των ταξινομημένων εικόνων με την εικόνα αναφοράς.Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις δορυφορικές εικόνες, δύο του δορυφόρου Landsat 8 και δύο του δορυφόρου Sentinel 1, με περιοχή κάλυψης την περιοχή μελέτης και την ευρύτερη περιοχή. Η ημερομηνία λήψης των πρώτων εικόνων των δύο δορυφόρων ήταν κάποιες μέρες πριν την έναρξη του πλημμυρικού φαινομένου, ενώ των δεύτερων εικόνων ήταν στην κορύφωση του πλημμυρικού φαινομένου.Η επεξεργασία των δορυφορικών προϊόντων του δορυφόρου Sentinel 1 πραγματοποιήθηκε με την χρήση του προγραμματιστικού εργαλείου με την ονομασία Snap, ενώ η επεξεργασία των πολυφασματικών προϊόντων του δορυφόρου Landsat 8 πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των λογισμικών Erdas Imagine 2016 και ArcMap.3Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την διάρκεια την εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, καθώς και τα συμπεράσματα που προέκυψαν μετά από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά