Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αναζήτηση πηγών τροφοδοσίας ψαμμιτών του Νεογενούς στην ιζηματολογική λεκάνη δυτικής Μεσσαράς με χρήση βαρέων ορυκτών

Pitsolis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C4DBE567-FC6F-4984-829F-794D7B51FDC7
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Πιτσόλης, "Αναζήτηση πηγών τροφοδοσίας ψαμμιτών του Νεογενούς στην ιζηματολογική λεκάνη δυτικής Μεσσαράς με χρήση βαρέων ορυκτών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67631
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα αλπικής ηλικίας πετρώματα της Κρήτης έχουν καλυφθεί, κατά θέσεις ασύμφωνα, από τα μέσα του Νεογενούς με κατεξοχήν κλαστικές ακολουθίες, ετερογενείς στη λιθολογία, κυμαινόμενου πάχους (από 50 μ. μέχρι μεγαλύτερο από 600 μ.). Εντός των μαργών και των ψαμμιτών, που αποτελούν τους κύριους λιθοτύπους των ακολουθιών αυτών, σε διάφορα χρονικά διαστήματα εκπονήθηκαν και στην Κρήτη προγράμματα αναζήτησης υδρογονανθράκων. Παρόλο που μεγάλος αριθμός γεωεπιστημόνων έχει ασχοληθεί με την μελέτη των πετρωμάτων αυτών, υπάρχει σχετικά μικρός αριθμός εργασιών σχετικών με την παλαιογεωγραφική εξέλιξη τους κατά το Νεογενές – Τεταρτογενές, ενώ ταυτόχρονα λείπουν παντελώς εργασίες σχετικές με την ανάλυση προέλευσης (provenance analysis) για τις περιοχές/θέσεις καθώς και τους σχηματισμούς τροφοδοσίας των κλαστικών υλικών που δημιούργησαν αρχικά τα ιζήματα και στη συνέχεια τα πετρώματα αυτά.Από τα 36 δείγματα που πάρθηκαν από δύο κύριες τομές στην δυτική Μεσσαρά μελετήθηκαν στο κλάσμα των 125 - 90 μm, που ανακτήθηκε με τη μέθοδο των βαρέων υγρών, το σύνολο των βαρέων ορυκτών (με πυκνότητα μεγαλύτερη 2,94 g/cm3) και αφού έγινε η ταυτοποίησή τους, ποσοτικοποιήθηκαν με το πρόγραμμα EVA και στη συνέχεια μελετήθηκε η χωρική κατανομή τους. Η μαζική ύπαρξη ορυκτών της ομάδας του επιδότου στην πλειονότητα των δειγμάτων, υποδεικνύει ότι οι σχηματισμοί τροφοδοσίας αυτών, που διαφέρουν μεν σε ηλικία (Σχηματισμοί Βιάννου και Αμπελούζου) αλλά όπως έδειξαν τα αποτελέσματα ιζηματολογικών αναλύσεων αποτέθηκαν σε παραπλήσιο αποθετικό περιβάλλον, θα πρέπει να αναζητηθούν στα μεταμορφωμένα πετρώματα των Ανωτέρων Καλυμμάτων των Εσωτερικών Ελληνίδων και σε δεύτερη θέση στα μεταμορφωμένα πετρώματα του Φυλλιτικού Καλύμματος, που αντιπροσωπεύεται με την παρουσία κυρίως του χλωριτοειδούς. Τα αποτελέσματα αυτά συνηγορούν στην άποψη, που πριν από δεκαετίες έχει προταθεί αλλά δεν έχει υποστηριχθεί με δεδομένα, ότι η κύρια πηγή τροφοδοσίας των κλαστικών ιζημάτων που πλήρωσαν τις λεκάνες του Νεογενούς στην Κρήτη θα πρέπει να αναζητηθεί βορειότερα της Κρήτης, στην περιοχή του κεντρικού Αιγαίου, που ήταν και είναι ευρέως εξαπλωμένα τα πετρώματα των Ανωτέρων Καλυμμάτων των Εσωτερικών Ελληνίδων. Τα δεδομένα αυτά συμβάλουν στην κατανόηση της πολύπλοκης γεωτεκτονικής εξέλιξης όχι μόνο της νήσου Κρήτης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στα πλαίσια αναζήτησης υδρογονανθράκων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά