Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χαρακτηρισμός μητρικών πετρωμάτων πετρελαίου με θερμικές μεθόδους ανάλυσης

Giannari Fani

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/31816236-1283-46BE-BF3C-AF3AF61951E2
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φανή Γιάνναρη, "Χαρακτηρισμός μητρικών πετρωμάτων πετρελαίου με θερμικές μεθόδους ανάλυσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67723
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η έρευνα του πετρελαίου αποσκοπεί στην αναζήτηση νέων κοιτασμάτων. Πέρα από τις γεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και τις ερευνητικές γεωτρήσεις, για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων είναι απαραίτητη η γεωχημική έρευνα. Η γεωχημική έρευνα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ωριμότητα, την πιθανότητα εύρεσης μητρικών πετρωμάτων και διαφοροποιεί τις περιοχές εξερεύνησης πετρελαίου με βάση την πιθανότητα παραγωγής πετρελαίου ή αερίου, κάτι που είναι οικονομικά επιθυμητό. Η ανάλυση και ο χαρακτηρισμός της χημικής σύστασης των δειγμάτων δεν είναι ποτέ πλήρης λόγω της πολυπλοκότητας της σύστασης τους γι΄ αυτό η επιλογή των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν εξαρτάται αποκλειστικά από τον στόχο κάθε μελέτης.Στην εργασία αυτή ασχοληθήκαμε με την συγκριτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων θερμικών μεθόδων ανάλυσης μητρικών πετρωμάτων πετρελαίου. Οι θερμικές μέθοδοι ανάλυσης είναι μια ομάδα τεχνικών που μετρούν κάποια φυσική ή χημική ιδιότητα μιας ουσίας ή των προιόντων αντίδρασης της ως συνάρτηση της θερμοκρασίας όταν αυτή μεταβάλλεται κατά ένα προγραμματισμένο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα με την μέθοδο της πυρόλυσης, μιμούμαστε στο εργαστήριο την διαδικασία δημιουργίας των υδρογονανθράκων που πραγματοποιείται στην φύση. Η ανάλυση Rock-Eval, η θερμοβαρυτομετρική ανάλυση και η στοιχειακή ανάλυση είναι κάποιες βασικές θερμικές μέθοδοι ανάλυσης. Ζητούμενο ήταν να προσδιορισθεί αν οι διαφορετικές αναλυτικές τεχνικές δίνουν δεδομένα τα οποία οδηγούν σε ίδια συμπληρωματικά ή αντιφατικά αποτελέσματα όσον αφορά το χαρακτηρισμό των δειγμάτων με όρους γεωχημείας πετρελαίου. Ο άνθρακας πέρα από το οργανικό υπάρχει και στο ανόργανο κλάσμα των δειγμάτων ως συστατικό των ανθρακικών ορυκτών. Συνεπώς, πραγματοποιήθηκε και ορυκτολογική ανάλυση των δειγμάτων για την καλύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Διαλέχθηκαν 11 δείγματα πλούσια και φτωχά σε οργανικό υλικό και έπειτα από την επεξεργασία τους με διάφορες εργαστηριακές μεθόδους δημιουργήθηκαν συμπληρωματικά δείγματα, με αποτέλεσμα την ανάλυση συνολικά 33 δειγμάτων.Τα αποτελέσματα των θερμικών μεθόδων ανάλυσης παρουσίαζουν κάποια διαφορά στις τιμές μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων ανάλυσης, όμως με όλους τους δείκτες καταλήγουν στον ίδιο γεωχημικό χαρακτηρισμό των δειγμάτων. Παράλληλα, αποδείχθηκε πως η χρήση της ορυκτολογικής ανάλυσης XRD βοηθάει στην κατανόηση αποτελεσμάτων άλλων εργαστηριακών αναλύσεων παρέχοντας λεπτομερή περιγραφή των δειγμάτων. Τέλος, παρατηρήθηκε πως μέσω της θερμοβαρυτομετρικής ανάλυσης μπορεί να υπολογισθεί ποιοτικά το περιεχόμενο οργανικό υλικό των δειγμάτων. Δεν είναι αξιόπιστος ο ποσοτικός προσδιορισμός του οργανικού υλικού μέσω αυτής της μεθόδου διότι δεν γνωρίζουμε τις μεταβολές των ανόργανων συστατικών των δειγμάτων. Επιπλέον, μέσω τις μεθόδου αυτής, μπορούν να εντοπιστούν δείγματα ανόμοια ορυκτολογικά μεταξύ τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά