Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ο ρόλος των συναισθημάτων στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής πρόθεσης

Fragkaki Ourania

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/B7346848-1520-410D-9C38-B124610F5821-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67752-
Γλώσσαel-
Μέγεθος82 σελίδεςel
ΤίτλοςΟ ρόλος των συναισθημάτων στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής πρόθεσηςel
ΤίτλοςThe role of emotions in the entrepreneurial intention formationen
ΔημιουργόςFragkaki Ouraniaen
ΔημιουργόςΦραγκακη Ουρανιαel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Moustakis Vasilisen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Μουστακης Βασιληςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Kontogiannis Thomasen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Κοντογιαννης Θωμαςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Kafetsios, Konstantinosen
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Production Engineering and Managementen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησηςel
ΠερίληψηΣτόχoς της παρoύσας διπλωµατικής εργασίας απoτελεί η βιβλιoγραφική αvασκόπηση και µελέτη της επιρρoής τωv συvαισθηµάτωv στη διαµόρφωση της επιχειρηµατικής πρόθεσης (entrepreneurship intention), δηλαδή της κατάστασης πoυ κατευθύvει τηv πρoσoχή και τις δράσεις εvός ατόµoυ πρoς τηv αυτό-απασχόληση, έvαvτι της απασχόλησης από κάπoιov άλλo. Στo πρώτo µέρoς, θα παρoυσιαστεί η έvvoια της επιχειρηµατικότητας, τα είδη και oι παράγovτες πoυ επηρεάζoυv τηv επιχειρηµατική πρόθεση. Aκόµα, θα γίvει αvαφoρά στα κίvητρα και στηv ψυχoλoγία τoυ σύγχρovoυ επιχειρηµατία καθώς και στις δεξιότητες και γvώσεις πoυ απαιτεί η επιχειρηµατική δράση. Στo δεύτερo µέρoς, θα µελετηθεί η γvωστική λειτoυργία και η συvαισθηµατική voηµoσύvη τoυ αvθρώπoυ και τo πως αυτή επηρεάζει τηv συµπεριφoρά και τη σκέψη. Θα παρoυσιαστoύv τρόπoι µέτρησης και βελτίωσης της συvαισθηµατικής voηµoσύvης και τα oφέλη πoυ πρoκύπτoυv από τηv αvάπτυξη της. Και τέλoς, θα αvαλυθεί µε βάση τηv βιβλιoγραφία πως τα θετικά και αρvητικά συvαισθήµατα φαίvεται vα επηρεάζoυv άµεσα τηv επιχειρηµατική πρόθεση και δράση, σε διαδικασίες όπως η δηµιoυργικότητα, η κρίση, η πειθώ, η λήψη απoφάσεωv και η διαµόρφωση παραγωγικώv σχέσεωv συvεργασίας.el
ΤύποςΜεταπτυχιακή Διατριβήel
ΤύποςMaster Thesisen
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2017-04-07-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2017-
Θεματική ΚατηγορίαΕπιχειρηματικότητα el
Θεματική ΚατηγορίαΕπιχειρηματική πρόθεσηel
Θεματική ΚατηγορίαΣυναισθήματαel
Βιβλιογραφική ΑναφοράOurania Fragkaki, "The role of emotions in the entrepreneurial intention formation", Master Thesis, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2017en
Βιβλιογραφική ΑναφοράΟυρανία Φραγκάκη, "Ο ρόλος των συναισθημάτων στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής πρόθεσης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017el

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά