Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών χαρακτηρισμού του κλάσματος των ρητινών (NSO) του πετρελαίου

Mitsiopoulou Olga

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AB1682DF-E5DA-468B-9874-99AEB3DD9144
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Όλγα Μητσιοπούλου, "Ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών χαρακτηρισμού του κλάσματος των ρητινών (NSO) του πετρελαίου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67831
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη χημική ανάλυση του πετρελαίου έχει επικρατήσει τα δείγματα να διαχωρίζονται σε κλάσματα αρωματικών, κορεσμένων, ασφαλτενίων και ρητινών. Τα κλάσματα των κορεσμένων και αρωματικών είναι εκείνα που συνήθως αναλύονται περαιτέρω λόγω της απλούστερης σύστασής τους. Το κλάσμα των ρητινών αποτελείται από πολικά μόρια, τα οποία συχνά περιέχουν ετεροάτομα όπως άζωτο, οξυγόνο και θείο. Επιπλέον, οι ρητίνες έχουν μεγαλύτερη αναλογία H/C από τα ασφαλτένια, είναι δομικά παρόμοιες με τα ασφαλτένια, αλλά έχουν μικρότερο μοριακό βάρος. Το κλάσμα των ρητινών κατέχει σημαντικό ρόλο τόσο όσο αφορά την σταθερότητα του πετρελαίου όσο και την δημιουργία γαλακτωμάτων νερού στο πετρέλαιο, λόγω προβλημάτων που αντιμετωπίζονται κατά την παραγωγή και την επεξεργασία του πετρελαίου. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετώνται δείγματα ρητινών, τα οποία έχουν διαχωριστεί με διαφορετικές μεθόδους και προέρχονται από διαφορετικά πετρελαϊκά δείγματα. Για την μελέτη των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος υπέρυθρης φασματοσκοπίας με μετασχηματισμό Φουριέ (FTIR). Η υπέρυθρη φασματοσκοπία παρέχει πληροφορίες για την χημική σύσταση των οργανικών υλικών καθώς και για την δομή των χαρακτηριστικών ομάδων που απαντώνται στα δείγματα που αναλύονται. Οι δύο τεχνικές που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας για τον σκοπό αυτό είναι η τεχνική Εσωτερικής Ανάκλασης (ATR) και η τεχνική ανάλυσης δισκίων βρωμιούχου καλίου (KBr Pellets). Από τις αναλύσεις, έγινε εντοπισμός των χαρακτηριστικών ομάδων στα δείγματα ρητινών καθώς και σύγκριση των εμβαδών για κάθε περιοχή απορρόφησης στα φάσματα των δειγμάτων μεταξύ τους. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε μέσω δεικτών και εμβαδών που προέκυψαν από το λογισμικό Spectrum, για όλο το φάσμα, και από έναν αλγόριθμο αποσυνέλιξης (Deconvolution), για τις περιοχές του φάσματος που απαντώνται οι ομάδες των αρωματικών, των μεθυλίων και των μεθυλενίων. Τα αναλυτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η τεχνική της φασματοσκοπίας FTIR μπορεί – υπό προϋποθέσεις - να εντοπίσει διαφορές ανάμεσα σε ίδιας φύσης δείγματα πετρελαίου, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην συνολική κατανόηση της σύστασης των σύνθετων πετρελαϊκών μιγμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά