Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Καθορισμός βέλτιστων ορίων εκμετάλλευσης πολυστρωματικών λιγνιτικών κοιτασμάτων

Deligiorgis Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/10B89D31-DCEC-4F07-868E-943117961BBB
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Δεληγιώργης, "Καθορισμός βέλτιστων ορίων εκμετάλλευσης πολυστρωματικών λιγνιτικών κοιτασμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68091
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι να καθοριστούν τα βέλτιστα τελικά όρια εκσκαφής του ορυχείου ενόςλιγνιτικού πολυστρωματικού κοιτάσματος με οικονομικά κριτήρια. Τα κοιτάσματα αυτού του τύπου παρου-σιάζουν δυσκολία στην προσομοίωσή τους λόγω της περίπλοκης γεωλογικής δομής τους (δυσκολία στηνκατασκευή του ψηφιακού τους ομοιώματος) αλλά και των σύνθετων μεθόδων που απαιτούνται για τηνεκμετάλλευσης τους (ειδικές τεχνικές εκτίμησης των εκμεταλλεύσιμων στρωμάτων). Αρχικά αναλύονται οιπαράγοντες και ο τρόπος που επιδρούν στον καθορισμό των ορίων του κοιτάσματος και στην συνέχεια πε-ριγράφεται ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται τα ψηφιακά ομοιώματα αλλά και οι δυσκολίες-ιδιαιτερό-τητες που υπάρχουν στα πολυστρωματικά κοιτάσματα. Προτείνεται μία νέα μεθοδολογία κατασκευής ψη-φιακών ομοιωμάτων η οποία έχει ως βασικά μέρη της την χρήση της αξίας ως ιδιότητας και την διαφορικήδιαμέριση του χώρου. Το ομοίωμα αυτό χρησιμοποιείται σε μεθόδους βελτιστοποίησης όπως ο αλγόριθμοςLerchs-Grossman για τον καθορισμό των ορίων της εκσκαφής και της οικονομικής αξίας της εκμετάλλευσης.Η ορθότητα της αναπτυχθείσας μεθοδολογίας επαληθεύτηκε με την εφαρμογή της σε ένα υποθετικό κοίτα-σμα απλής γεωμετρίας με προκαθορισμένα γεωμετρικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, του οποίου τα βέλτι-στα τελικά όρια εκσκαφής είναι γνωστά. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε σε πολυστρωματικό λιγνιτικό κοίτασμααπό την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και εκτιμήθηκε η τελική μορφή του ορυχείου καθώς και η καθαρήπαρούσα αξία της εκμετάλλευσης. Με βάση αυτή, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, είναι δυνα-τόν να αυξηθούν σημαντικά τα μεταλλευτικά αποθέματα και η προστιθέμενη αξία της εκμετάλλευσης. Τέλοςσυμπεραίνεται ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού της κοινής Ευρωπαϊκής αγοράς μειώνουν την αποδοτικότητατου πόρου αυτού (λιγνίτη) και συνολικά την ανταγωνιστικότητα του συνόλου της εγχώριας αγοράς ηλεκτρι-κής ενέργειας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά