Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σύγκριση δύο εναλλακτικών μεθόδων διάνοιξης συνδετήριας στοάς Ολυμπιάδας-Μαδέμ Λάκου

Theodorakopoulos Ioannis-Panagiotis, Lekidis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/24B06A57-A7B0-4E61-ACBE-29B1EB240BC8
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης-Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, Γεώργιος Λεκίδης, "Σύγκριση δύο εναλλακτικών μεθόδων διάνοιξης συνδετήριας στοάς Ολυμπιάδας-Μαδέμ Λάκου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68183
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η σήραγγα προσπέλασης και μεταφοράς του μεταλλείου Ολυμπιάδας έχει σχεδιασθεί να έχει μήκος περίπου 8,3 km. Επί του παρόντος είναι υπό κατασκευή με τη συμβατική υβριδική διαδικασία διάνοιξης σηράγγων με την τεχνική διάτρησης-ανατίναξης. Μέχρι τώρα, περισσότερο από δύο έτη μετά την έναρξη της κατασκευής της, έχει γίνει εκσκαφή μόνο 1.600 m της σήραγγας. Η εξαιρετικά αργή πρόοδος (συνολικός μέσος όρος 2,1 m/d) οφείλεται μερικώς στις εργασίες εμποτισμού του ρηγματωμένου πετρώματος με ρευστά κονιάματα (τσιμεντενέσεις), οι οποίες εκτελέσθηκαν προκειμένου να μειωθούν οι αυξημένες εισροές υδάτων αλλά και στο σχεδιασμό της μεθόδου κατασκευής καθεαυτής. Ως εναλλακτική μέθοδος εξετάσθηκε στην παρούσα εργασία η τεχνική συνεχούς όρυξης σηράγγων με προσβολή όλου του μετώπου με μηχανή TBM. Σκοπός μας ήταν (α) η συλλογή γεωτεχνικών και άλλων δεδομένων την περίοδο Σεπτ-Δεκ 2016, (β) η παρουσίαση της τεχνικής μελέτης διάνοιξης σηράγγων με TBM και η περαιτέρω ανάλυση της όσον αφορά τον καταλληλότερο τύπο TBM συναρτήσει της μεθόδου έμφραξης των περιοχών αυξημένης εισροής υδάτων. Τέλος, δεν θα ήταν ολοκληρωμένη η συγκριτική αυτή ανάλυση χωρίς την θεώρηση και του σχεδιασμού της τεχνικής διάτρησης-ανατίναξης, με σκοπό στο τέλος να συγκριθούν οι δύο μέθοδοι ως προς την ταχύτητα όρυξης της συνδετήριας σήραγγας και το κόστος. Η προκαταρκτική αυτή συγκριτική αυτή ανάλυση με 3 διαφορετικά σενάρια ποιότητας βραχομάζας και καθυστερήσεων στην εγκατάσταση και λειτουργία του TBM, έδειξε ότι η συμβατική μέθοδος διάτρησης-ανατίναξης είναι πιο συμφέρουσα από τη μέθοδο TBM.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά