Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία στραγγισμάτων με συνδυασμό φυγοκεντρικού φίλτρου και βιοαντιδραστήρων μεμβρανών

Proimakis Manousos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BE900F92-5DD0-4764-804A-B85BBF7BA64D
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μανούσος Πρωϊμάκης, "Επεξεργασία στραγγισμάτων με συνδυασμό φυγοκεντρικού φίλτρου και βιοαντιδραστήρων μεμβρανών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68372
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ με τον συνδυασμό Φυγοκεντρικού Φίλτρου (ΦΦ) και Βιοαντιδραστήρα Μεμβρανών (MBR). Τα στραγγίσματα προέρχονταν από τον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων του Δ. Γαζίου του Ν. Ηρακλείου όπου έλαβαν χώρα τα πειράματα, ενώ οι αναλύσεις των δειγμάτων έγιναν στο Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Τα δείγματα που ελήφθησαν αντιστοιχούσαν σε 17 ημέρες λειτουργίας, από τις οποίες στις 8 πρώτες χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός Κροκίδωσης-ΦΦ, στις επόμενες 6 το ΦΦ επεξεργάστηκε ανεπεξέργαστα στραγγίσματα και στις 3 τελευταίες χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός ΜΒR-ΦΦ.Κατά την δεύτερη φάση των πειραμάτων μεταβλήθηκαν οι συνθήκες λειτουργίας του ΦΦ λόγω μηχανικών προβλημάτων που προέκυψαν. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η μείωση των στροφών λειτουργίας του φίλτρου από τα 12000 rpm στις 3000 rpm για τις τελευταίες 9 μέρες δειγματοληψίας.Οι παράμετροι που μετρήθηκαν για τον έλεγχο της απόδοσης των μεθόδων ήταν το pH, η αγωγιμότητα, το BOD,το COD, τα TSS, το ολικό φωσφόρο, τα αμμωνιακά NH3-N, το ολικό άζωτο ενώ επιλεγμένα δείγματα μελετήθηκαν για την ύπαρξη χρωμίου, ψευδάργυρου, σιδήρου, χαλκού, μόλυβδου και νικελίου. Σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα προέκυψαν στις απομακρύνσεις του BOD, COD, αμμωνιακών, φωσφορικών και ολικού αζώτου με χρήση του ΦΦ στις υψηλότερες στροφές λειτουργίας , ενώ η κροκίδωση των στραγγιδίων πριν την επεξεργασία με το ΦΦ επέφερε ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις στις περισσότερες παραμέτρους των στραγγισμάτων. Ενδεικτικές είναι οι τιμές της μείωσης του BOD κατά 88%, του COD κατά 86%, των αμμωνιακών κατά 75%, του ολικού αζώτου κατά 81%, του φωσφόρου κατά 95% και των θειικών κατά 91%. Από την εξέταση επιλεγμένων δειγμάτων, σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας, για την απόδοση του ΦΦ στην απομάκρυνση βαρέων μετάλλων βρέθηκε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά απομάκρυνσης ήταν στο νικέλιο (94%), στο σίδηρο (83%), στον χαλκό (61%), στο μόλυβδο (42%), ενώ ο ψευδάργυρος και το χρώμιο είχαν μειωμένη απομάκρυνση.Τελικά η ποιότητα των εκροών δεν ήταν κατάλληλη για διάθεση του επεξεργασμένου λύματος στο περιβάλλον και επιπλέον δεν παρουσιάστηκαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σχετικά με την απόδοση του συνδυασμού ΜΒR-ΦΦ. Ωστόσο υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης του συστήματος με την διόρθωση συγκεκριμένων παραγόντων που φαίνεται να το επηρεάζουν αρνητικά, ώστε να μπορέσει μελλοντικά να αποτελέσει μέθοδο προεπεξεργασίας στραγγισμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά