Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσομοίωση καλλιέργειας θερμοκηπιακής τομάτας με το μοντέλο SALTMED: σενάρια ποιότητας άρδευσης και κλιματικής αλλαγής

Apostolakis Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B8641645-CEB2-4468-8217-2D20F2F9ACC9
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Αποστολάκης, "Προσομοίωση καλλιέργειας θερμοκηπιακής τομάτας με το μοντέλο SALTMED: σενάρια ποιότητας άρδευσης και κλιματικής αλλαγής", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68459
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αλάτωση αποτελεί ένα σημαντικό κίνδυνο για την ποιότητα των εδαφών που υποβαθμίζει την αγροτική παραγωγή, την εδαφική γονιμότητα και την ποιότητα των υδατικών πόρων. Σε ξηρικές παράκτιες περιοχές, όπως αυτές της Μεσογείου, η εφαρμογή ποιοτικά υποβαθμισμένης άρδευσης εξαιτίας της υφαλμύρισης των υδροφόρων στρωμάτων σε συνδυασμό με την εντατική καλλιέργεια ενισχύουν την εδαφική αλάτωση και θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα της καλλιεργητικής παραγωγής. Επιπλέον, οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες άρδευσης, ενώ η κλιματική σλλαγή δύναται να προκαλέσει επιπλέον αύξηση των αρδευτικών αναγκών λόγω αύξησης της εξατμισοδιαπνοής καλλιέργειας. Στην παρούσα μελέτη, το μοντέλο SALTMED βαθμονομήθηκε βάση δεδομένων εδαφικής υγρασίας, εδαφικής αλατότητας και καλλιεργητικής παραγωγής που συλλέχθηκαν κατά την πειραματική καλλιέργεια θερμοκηπιακής τομάτας στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης προσομοιώνοντας τις ημι-ξηρικές συνθήκες της Περιοχής Μελέτης (Λεκάνη Τυμπακίου Κρήτης) του Ερευνητικού Έργου RECARE που χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. στο πλαίσιο FP7. Το θερμοκηπιακό πείραμα διεξήχθη σε γλάστρες των 30 L με χώμα από την περιοχή μελέτης αρχικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας (ECse) 18 dS m-1 και περιλάμβανε την στάγδην άρδευση 10 φυτών τομάτας με δυο ποιότητες αρδευτικού νερού: χαμηλής αλατότητας (LS, ECw = 1.1 dS m-1) και μέσης αλατότητας (MS, ECw = 3.5 dS m-1). Το βαθμονομημένο μοντέλο χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της εδαφικής αλατότητας και της καλλιεργητικής απόδοσης, της ανάγκης σε άρδευση και λήψης ύδατος κάτω από διαφορετικές ποιότητες άρδευσης με ECw που κυμαίνονταν από 1.1 to 7.0 dS m-1 και τις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες που εκπροσωπούν πιθανά σενάρια κλιματικής αλλαγής. Η αύξηση της ECw οδήγησε σε σημαντική μείωση της προσομοιωμένης πρόσληψης ύδατος με μη σταθερό ρυθμό απώλειας (17% ανά μοναδιαία αύξηση της ECw για ECw < 3.25 dS m-1 και 30% για ECw > 3.25 dS m-1) και της παραγωγής κατά -17% ανά μοναδιαία αύξηση της ECw, εξαιτίας του αυξημένου ωσμωτικού στρες. Η τελική ECse του εδάφους δεν παρουσιάζει γραμμική σχέση με την ECw, καθώς επηρεάζεται από δύο παράγοντες, την εισερχόμενη ποσότητα άλατος και το διαθέσιμο κλάσμα ύδατος για στράγγιση. Η κλιματική αλλαγή προβλέπεται να αυξήσει την εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας κατά 5-17% με επακόλουθή αύξηση των αναγκών άρδευσης κατά 4-14%. Κάτω από μεταχείριση άρδευσης LS η παραγωγή παρουσιάζει μείωση μικρότερη του 1% ενώ η πρόσληψη ύδατος αυξάνει κατά 4-13% καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες άρδευσης. Αντίθετα, η αρδευτική μεταχείριση MS παρουσιάζει, επιπρόσθετα από την απώλεια λόγω αλατότητας, μειωμένη παραγωγή κατά 3-7% ενώ η πρόσληψη ύδατος παρουσιάζει μια αύξηση κατά 1-6% της ήδη μειωμένης πρόσληψης λόγω αλατότητας. Η κλιματική αλλαγή, επίσης, αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα του εδάφους μόνο κάτω από την άρδευση LS με αυξήσεις που φτάνουν τον διπλασιασμό της ECse, ενώ κάτω από άρδευση MS η επίδραση της αλλαγής του κλίματος αποτελεί αμελητέο παράγοντας σε σχέση με την ποιότητα της άρδευσης

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά