Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση χρήσης του πρωτότυπου μη επανδρωμένου ιπτάμενου οχήματος SmartDrone σε εφαρμογές γεωμορφολογικών μεταβολών και ογκομετρήσεων

Chatzichristou Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/727FDD6C-FB94-4BD4-81EC-85CBA310CBC2
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Χατζηχρήστου, "Αξιολόγηση χρήσης του πρωτότυπου μη επανδρωμένου ιπτάμενου οχήματος SmartDrone σε εφαρμογές γεωμορφολογικών μεταβολών και ογκομετρήσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68711
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια τα μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα (Unmanned Aerial Vehi-cles - UAVs) χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο σε πληθώρα εφαρμογών. Η ραγδαία αυτή αποδοχή και εφαρμοστικότητα δεν ανταποκρίνεται τις περισσότερες φορές σε αντίστοιχες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις επί των UAVs, καθώς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρούνται συχνά αδικαιολόγητες επαναλήψεις και απλοϊκές λύσεις κατά την εφαρμογή τους. Η παρούσα διπλωματική εργασία αξιοποιεί την εφαρ-μογή της πλατφόρμας SmartDrone η οποία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από την ερευνητική ομάδα SenseLab της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης σε αντικείμενα αποτίμησης όγκων εκσκαφών. Η πλατφόρμα SmartDrone στηρί-ζεται στην ενσωμάτωση μιας οποιασδήποτε σύγχρονης συσκευής κινητής τηλεφωνίας (smartphone) σε ένα πρωτότυπο μη επανδρωμένο όχημα το οποίο κληρονομεί τις υ-πολογιστικές και επικοινωνιακές δυνατότητες του τηλεφώνου καθώς και τους αισθη-τήρες του. Ο κύριος στόχος της διπλωματικής είναι να μελετήσει τη δυνατότητα που προσφέρει η συγκεκριμένη πλατφόρμα σε εφαρμογές Μηχανικών και Γεωεπιστημόνων να επιβλέπουν γρήγορα και εύκολα τις μορφολογικές αλλαγές που υφίσταται το έδα-φος εξαιτίας ενός εν εξελίξει τεχνικού έργου ή φυσικής καταστροφής. Έτσι, μπορεί να συνδυαστεί η χρήση του SmartDrone με την παρακολούθηση και την ποσοτική εκτί-μηση των όγκων του εδάφους μέσω επεξεργασίας των ληφθέντων απεικονίσεων. Να σημειωθεί εδώ, ότι η ταχύτητα της αποτύπωσης και το χαμηλό κόστος του συγκεκρι-μένου εξοπλισμού αποτελούν πλεονεκτήματα της μεθόδου. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας ο πειραματικός έλεγχος έλαβε χώρα σε μια εκσκαφή θεμε-λίωσης μικρής κλίμακας. Οι πτήσεις του SmartDrone πραγματοποιήθηκαν σε δυο δια-φορετικές χρονικές περιόδους και τα δεδομένα εισήχθησαν σε εξειδικευμένα λογισμι-κά για την επεξεργασία τους, τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων εδάφους και για τον υπολογισμό του όγκου των εκσκαφών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ακρίβεια ήταν ικανοποιητική και κατά περίπτωση καλύτερη από τις κλασσικές μεθόδους αποτί-μησης όγκων για κοινές εφαρμογές εκσκαφών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά