Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υπολογιστική προσομοίωση της απόκρισης υποθαλάσσιων αγωγών υδρογονανθράκων υπό πλευρική εδαφική μετατόπιση λόγω κατολισθήσεως

Moulopoulou Dionysia-Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F5163F7C-36F3-4EBB-AF13-A4EA24BC6E68
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Διονυσία-Αικατερίνη Μουλοπούλου, "Υπολογιστική προσομοίωση της απόκρισης υποθαλάσσιων αγωγών υδρογονανθράκων υπό πλευρική εδαφική μετατόπιση λόγω κατολισθήσεως", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69152
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στις μέρες μας η εξόρυξη αποθεμάτων υδρογονανθράκων, από μεγάλα βάθη θαλασσών, σε συνδυασμό με την ανάγκη για μεταφορά των υδρογονανθράκων σε μεγάλες αποστάσεις, έχει καταστήσει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των υποθαλάσσιων αγωγών ιδιαίτερα σημαντική. Δεδομένου ότι οι υποθαλάσσιοι αγωγοί εκτείνονται σε μεγάλα μήκη, είναι πολύ πιθανόν να αντιμετωπίσουν διάφορους γεωκινδύνους οι οποίοι προκαλούν σημαντικές μόνιμες εδαφικές παραμορφώσεις και είναι πιθανόν να απειλήσουν την ακεραιότητα τους. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αριθμητική μελέτη της απόκρισης υποθαλάσσιων αγωγών υδρογονανθράκων όταν αυτοί υπόκεινται σε υποθαλάσσιες κατολισθήσεις. Για τον σκοπό αυτόν, χρησιμοποιείται κατάλληλο λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων με το οποίο προσομοιώνεται η επίδραση της υποθαλάσσιας κατολίσθησης στον αγωγό και εξετάζεται η καταπόνηση του υπό πλευρικές εδαφικές μετατοπίσεις κάθετα ή υπό γωνία στον άξονα του, οι οποίες προκαλούνται εξαιτίας μίας κατολίσθησης. Μελετούνται διάφορες παράμετροι που επηρεάζουν το πρόβλημα, όπως διαφορετικό περιεχόμενο αγωγού (φυσικό αέριο ή πετρέλαιο), διαφορετικές συνθήκες κατολισθήσεως, διαφορετικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αγωγού και του πυθμένα, κ.α.Αρχικά γίνεται μια εκτενής περιγραφή του εξεταζόμενου προβλήματος, παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία για τους υποθαλάσσιους αγωγούς και τις σχετικές κανονιστικές οδηγίες, σύμφωνα με το νορβηγικό κανονισμό DNV. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται κάποια γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά των υποθαλάσσιων αγωγών και αναλύεται εκτενέστερα το πρόβλημα της υποθαλάσσιας κατολίσθησης. Μετά από βιβλιογραφική ανασκόπηση, έγινε επιλογή και επαλήθευση της αναλυτικής μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε στην παρούσα μελέτη, μέσω της σύγκρισης των αριθμητικών αποτελεσμάτων με τις αντίστοιχες των αναλυτικών σχέσεων. Ακολούθως, εξετάζονται μία σειρά από κρίσιμες παραμέτρους και παρουσιάζεται η επίδραση τους στην καταπόνηση του αγωγού. Τέλος, γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μελέτης προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος της τρωτότητας ενός υποθαλάσσιου αγωγού σε κατολίσθηση και να προταθούν μέτρα αντιμετώπισης, και διατυπώνονται προτάσεις για περεταίρω διερεύνηση του προβλήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά