Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γεωχημικός χαρακτηρισμός εδάφους ρυπασμένο με εξασθενές χρώμιο και διερεύνηση της προσροφητικής του ικανότητας σε εξασθενές χρώμιο

Panagopoulos Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BCB11F46-4B95-4EA2-85AA-7A9E35239284
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Παναγόπουλος, "Γεωχημικός χαρακτηρισμός εδάφους ρυπασμένο με εξασθενές χρώμιο και διερεύνηση της προσροφητικής του ικανότητας σε εξασθενές χρώμιο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69227
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στο γεωπεριβάλλον, σε μεγαλύτερες ή μικρότερες συγκεντρώσεις, εντοπίζονται ενώσεις χρωμίου. Το χρώμιο, εκτός από την γηγενή του ύπαρξη, χρησιμοποιείται ευρέως σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Αφενός, η παρουσία του οφείλεται σε γεωλογικούς σχηματισμούς όπως υπερβασικά πετρώματα και οφιολιθικά εδάφη. Παρόλα αυτά η ανθρώπινη δραστηριότητα συμβάλλει στην συσσώρευση χρωμικών ενώσεων στους υδροφορείς λόγω ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων. Οι κυριότερες μορφές εμφάνισης του χρωμίουστο περιβάλλον, βάσει της οξειδωτικής του κατάστασης, είναι δύο. Η τρισθενής και η εξασθενής. Το τρισθενές χρώμιο Cr(III), είναι αναγκαίο για τον ανθρώπινο οργανισμό καθώς ενισχύει την μεταβολική διαδικασία ενώ το εξασθενές χρώμιο Cr(VI) αποτελεί μεγάλη απειλή, όταν βρίσκεται σε μεγαλύτερες, από την επιτρεπτή, συγκεντρώσεις αφού ελλοχεύει τον κίνδυνο, δερματικών παθήσεων, καρκίνων, αναπαραγωγικών προβλημάτων και άλλων.Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, διερευνήθηκε η προσρόφηση του εξασθενούς χρωμίου σε έδαφος από τρείς γεωτρήσεις από την περιοχή του Ασωπού, όπου έχουν ήδη εντοπιστεί μεγάλες συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου στο υπόγειο νερό. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε και ο γεωχημικός χαρακτηρισμός του εδάφους το οποίο μελετήθηκε ως προς την προσροφητική του ικανότητα, προκειμένου να διαπιστωθούν ορυκτολογικές, χημικές και άλλες παράμετροι που θα μπορούσαν να λειτουργούν βοηθητικά ή ανασταλτικά στην παραπάνω διαδικασία.Για την διερεύνηση της προσροφητικής ικανότητας του εν λόγω εδάφους, πραγματοποιήθηκαν batch πειράματα, και εξετάστηκε η επίδραση του pH στην προσρόφηση με συγκέντρωση 1 ppm και 5 ppm αλλά και την διαφοροποίηση της καμπύλης προσρόφησης σε συνάρτηση με την κοκκομετρία. Για τον λόγο αυτό, επιλέχθηκαν πέντε διαφορετικές κοκκομετρίες και πραγματοποιήθηκαν εκ νέου τα ίδια batch πειράματα για τις ίδιες συγκεντρώσεις. Ταυτόχρονα, συνεκτιμήθηκε η αρχική συγκέντρωση του εξασθενούς χρωμίου στην κάθε πιλοτική γεώτρηση.Διαπιστώθηκε λοιπόν, πως η μεταβολή του pH, έχει μεγάλη επίδραση στη προσρόφηση του εξασθενούς χρωμίου και πιο συγκεκριμένα, για ένα εύρος pH από 4 έως 8, παρατηρήθηκε πως όσο αυξάνεται το pH, μειώνεται η προσρόφηση. Επίσης, η αρχική συγκέντρωση του Cr(VI) βρέθηκε να επιδρά σημαντικά στην προσροφόμενη συγκέντρωση του εξασθενούς χρωμίου. Από τις τρείς πιλοτικές γεωτρήσεις, οι δύο ήταν ιδιαίτερα ρυπασμένες, με συγκεντρώσεις Cr(VI) 600-900 ppb ενώ η τρίτη δεν ήταν ρυπασμένη. Στην τελευταία λοιπόν, λόγω του ότι ήταν ακόρεστη ως προς το Cr(VI), μετρήθηκαν απομακρύνσεις έως και 40% υψηλότερες σε σχέση με τις άλλες δύο. Τέλος, συνεκτιμήθηκαν τα δεδομένα από τον γεωχημικό χαρακτηρισμό, σε συνάρτηση με τις καμπύλες προσρόφησης για τις δύο διαφορετικές αρχικές συγκεντρώσεις αλλά και τις διαφορετικές κοκκομετρίες προκειμένου να προσδιοριστούν ποιο είναι το κοκκομετρικό κλάσμα που ελέγχει την προσροφητική διεργασία αλλά και αν υπάρχουν συγκεκριμένα χημικά στοιχεία που πιθανώς επηρεάζουν τη προσρόφηση. Τα άμορφα οξείδια του σιδήρου και ο αυξημένος οργανικός άνθρακας, επηρρεάζουν την διαδικάσια, αφενώς μεν γιατι η χαμηλή συγκέντρωση των πρώτων μειώνει την προσροφητική ικανότητα των εδαφών ενώ η αυξημένη συγκέντρωση οργανικού άνθρακα, εντείνει την αναγωγή του εξασθενούς χρωμίου σε τρισθενές

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά