Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γεωχημικός χαρακτηρισμός μητρικών σχηματισμών πετρελαίου σε νεογενείς σχηματισμούς της Κύπρου

Nanidou Konstantina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6B3593A7-60A0-4B27-9091-5E97B2760AD0
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνα Νανίδου, "Γεωχημικός χαρακτηρισμός μητρικών σχηματισμών πετρελαίου σε νεογενείς σχηματισμούς της Κύπρου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69230
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως στόχο την μελέτη του δυναμικού πετρελαιογένεσης της Νοτιοδυτικής Κύπρου. Συγκεκριμένα, ερευνάται το δυναμικό των νεογενών σχηματισμών στην περιοχή «Πισσούρι» στην Κύπρο. Η λεκάνη του Πισσουρίου αποτελείται από τον σχηματισμό Πάχνας και ανήκει στην Ζώνη Αυτόχθονων Ιζηματογενών Πετρωμάτων.Για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν 193 δείγματα από διαφορετικές περιοχές της Κύπρου και μέσω της ανάλυσης Rock-Eval έγινε ο αρχικός χαρακτηρισμός του οργανικού περιεχομένου των δειγμάτων. Στην συνέχεια, η μελέτη επικεντρώθηκε στην περιοχή του Πισσουρίου, από την οποία επιλέχθηκαν εννέα δείγματα πετρωμάτων τα οποία και αναλύθηκαν με τις πρότυπες μεθοδολογίες της γεωχημείας πετρελαίου. Πιο συγκεκριμένα, το οργανικό υλικό εκχυλίστηκε από τα δείγματα των πετρωμάτων και αναλύθηκε με υγρή χρωματογραφία στήλης. Το κορεσμένο κλάσμα που συλλέχθηκε, αναλύθηκε με αέρια χρωματογραφία-φασματοσκοπία μάζας. Από τα πειραματικά δεδομένα υπολογίστηκαν συγκεκριμένοι γεωχημικοί δείκτες για τον προσδιορισμό της ποιότητας και της ποσότητας της οργανικής ύλης, καθώς και των συνθηκών εναπόθεσης της. Διαπιστώθηκε, ότι οι σχηματισμοί των δείγματων έχουν φτωχό δυναμικό πετρελαιογένεσης και η οργανική τους ύλη χαρακτηρίζεται ως ανώριμη. Επιπλέον, η προέλευση τους εκτιμάται συνδυασμός χερσαίας και θαλάσσιας συνεισφοράς και το περιβάλλον εναπόθεσης τους ανοξικό.Τέλος, επειδή από την ανάλυση Rock-Eval των δειγμάτων του Πισσουρίου, προσδιορίστηκαν υψηλοί δείκτες οξυγόνου (ΟΙ), κρίθηκε αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν δύο επιπλέον συμπληρωματικές αναλυτικές μέθοδοι ώστε να χαρακτηριστεί το ανόργανο κλάσμα των δειγμάτων. Έτσι, με την μέθοδο της Περιθλασιμετρίας Ακτινών – Χ (XRD) έγινε η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των ορυκτολογικών φάσεων των δειγμάτων και με την μέθοδο της Φασματοσκοπίας Ακτινών – Χ Φθορισμού (XRF) έγινε η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των χημικών στοιχείων που περιέχονται στα δείγματα. Από τις δύο αυτές αναλύσεις διαπιστώθηκε η παρουσία ανθρακικών ορυκτών, γεγονός το οποίο δικαιολογεί τις αυξημένες τιμές του δείκτη οξυγόνου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά