Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση ροής υπογείων υδάτων και μεταφορά ρύπου σε προσχωματικό παράκτιο υδροφορέα της περιφέρειας Αττικής

Stravolaimos Kyprianos-Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8CB1249D-89BE-497B-B0C0-2B25F2845E70
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κυπριανός-Κωνσταντίνος Στραβολαιμος, "Μοντελοποίηση ροής υπογείων υδάτων και μεταφορά ρύπου σε προσχωματικό παράκτιο υδροφορέα της περιφέρειας Αττικής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69607
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η υπερεκμετάλλευση των υδατικών αυτών πόρων (επιφανειακή και υπόγεια) προκαλεί σημαντική μείωση των αποθεμάτων νερού. Μελετητές έχουν συμπεράνει ότι με τα χρόνια αυξάνεται σταδιακά η θερμοκρασία ενώ προβλέπουν να μειωθούν αισθητά οι ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις. Αρνητικές επιπτώσεις των μεταβολών της θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων παρατηρούνται παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια. Γι’ αυτό εφαρμόζονται αρκετά σχέδια προστασίας της ποιότητας και αύξησης της ποσότητας των υπόγειων υδάτων. Έτσι πλέον καθίσταται αναγκαία η προσομοίωση των ροών των υπόγειων υδάτων και των μαζικών μεταφορών για την αποτελεσματική προστασία, σχεδιασμό και διαχείριση των υδάτινων πόρων. Στη παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε προσομοίωση της υπόγειας ροής και της μεταφοράς μάζας νιτρικών αλάτων στην προσχωματική λεκάνη ενδιαφέροντος στο Δήμο Τροιζηνίας- Μεθάνων. Η βαθμονόμηση της ροής των υπόγειων υδάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δεδομένων υδραυλικών υψών υπογείων υδάτων από 8 περιόδους. Για να αξιολογηθεί το μοντέλο εφαρμόστηκε μια στατιστική ανάλυση ευαισθησίας.Για την προσομοίωση χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο Visual Modflow. Αρχικά συγκεντρώθηκαν τα γεωγραφικά , γεωλογικά υδρολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής της Τροιζηνίας και στη συνέχεια διατυπώθηκε το υδρολογικό ισοζύγιο του υδροφορέα της υπό μελέτη περιοχής. Έπειτα κατασκευάστηκε το μοντέλο προσομοίωσης στον κώδικα Visual Modflow. Στα τελευταία κεφάλαια της παρούσας μελέτης παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της προσομοίωσης και γίνεται σχολιασμός των αποτελεσμάτων αυτών και παραθέτονται προτάσεις για την εξοικονόμηση υπόγειου υδατικού δυναμικού στην περιοχή.Συμπερασματικά μέσω της μεθόδου προσομοίωσης της υπόγειας ροής ενός υδροφόρου συστήματος έχουμε την δυνατότητα για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό της βέλτιστης διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά