Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Έλεγχος αδρανοποίησης μικροοργανισμών σε υγρά απόβλητα κατά την επεξεργασία τους και σε πιλοτική μονάδα φωτοκατάλυσης

Koumaki Kassandra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/726F1653-1D5E-4F3A-8AA1-2C63E0F28670
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κασσάνδρα Κουμάκη, "Έλεγχος αδρανοποίησης μικροοργανισμών σε υγρά απόβλητα κατά την επεξεργασία τους και σε πιλοτική μονάδα φωτοκατάλυσης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69614
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας απολύμανσης δευτεροβάθμιου αστικού υγρού αποβλήτου με ηλιακή ετερογενή φωτοκατάλυση και τεχνητό υδροβιότοπο. Η φωτοκατάλυση πραγματοποιήθηκε με την χρήση διμερώς ενισχυμένου TiO2 με τους συνδυασμούς μετάλλων Al/Fe, In/Fe, Al/Mn και Mn/Co και με BiVO4 ενισχυμένο με CuOx, με διάφορες συγκεντρώσεις των μετάλλων ενισχυτών. Οι βακτηριακοί δείκτες που ελέγχθηκαν ήταν το κατά Gram αρνητικό Escherichia coli και το κατά Gram θετικό Enterococcus sp. Τα πειράματα έγιναν σε εργαστηριακή κλίμακα με την χρήση προσομοιωτή ηλιακού φωτός αλλά και σε πιλοτική κλίμακα, σε αντιδραστήρα CPC με συνολικό όγκο λύματος 10 L, υπό την ηλιακή ακτινοβολία. Στις εργαστηριακές δοκιμές, υπήρχε αδρανοποίηση >99,99% και για τους δύο δείκτες, μετά από 60 min, με όλους τους καταλύτες. Το ποσοστό επανενεργοποίησης μετά από επώαση 24 h στο σκοτάδι μειώνεται σημαντικά από την παρουσία CuOx στον καταλύτη. Στα πιλοτικά πειράματα, η αδρανοποίηση ήταν 93-99,98% μετά από 150min έκθεσης. Η απόδοση εξαρτάται σημαντικά από την ένταση της ακτινοβολίας και την εποχικότητα. Ελέγχθηκε η επίδραση της ροής του λύματος στην απόδοση της μικροβιακής αδρανοποίησης χωρίς ξεκάθαρα αποτελέσματα. Στον πιλοτικό τεχνητό υδροβιότοπο, η απολυμαντική ικανότητα εκτιμήθηκε με την λήψη δειγμάτων από την εισροή και την εκροή κατά την διάρκεια ενός έτους και την μέτρηση της συγκέντρωσης E. coli, Enterococcus sp. και MS2 κολιφάγων. Η μείωση ήταν >99% για τους βακτηριακούς δείκτες και 100% για τους κολιφάγους, χωρίς σημαντική εποχιακή διακύμανση.Η συγκέντρωση των E. coli, Enterococcus sp. και MS2 κολιφάγων ερευνήθηκε και σε διάφορα στάδια του συμβατικού βιολογικού καθαρισμού της πόλης Χανίων. Στην εκροή της εσχάρωσης η μέση συγκέντρωση των βακτηριακών δεικτών είναι 105-106 CFU/100mL και των ιικών 105 PFU/100mL. Όταν το λύμα εκρέει από την δεξαμενή δευτεροβάθμιας δεξαμενής καθίζησης, οι μικροβιακοί δείκτες έχουν υποστεί μείωση 2-3 Log στην συγκέντρωση τους. Στην δεξαμενή χλωρίωσης, δεν ανιχνεύθηκαν MS2 κολιφάγοι και η συγκέντρωση των E. coli και Enterococcus sp. ήταν περίπου 50 CFU/100mL. Το γενικό συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι οι τεχνητοί υδροβιότοποι είναι μία αποτελεσματική τεχνική απολύμανσης των αστικών υγρών αποβλήτων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Η ηλιακή φωτοκατάλυση είναι κατάλληλη μέθοδος όταν η παραγωγή λύματος περιορίζεται στους καλοκαιρινούς μήνες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά