Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γεωστατική ανάλυση της βροχόπτωσης στο νησί της Κρήτης

Mizi Marina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C4D1527D-2D19-4F3F-80EB-789D03B266C4
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρίνα Μίζη, "Γεωστατική ανάλυση της βροχόπτωσης στο νησί της Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69660
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη στατιστική και γεωστατιστική ανάλυση της βροχόπτωσης και της στάθμης των υπόγειων υδάτων στο νησί της Κρήτης. Η μελέτη των βροχοπτώσεων και της στάθμης των υπογείων υδάτων αποτελεί ένα σημαντικό και χρήσιμο εργαλείο για πολλές επιστημονικές ειδικότητες. Η εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τις ποιοτικές και ποσοτικές εκτιμήσεις, ο εντοπισμός των περιοχών που πλήττονται από υπερεκμετάλλευση και υφαλμύριση, η ενδεχόμενη περιοδικότητα στην τάση των βροχοπτώσεων καθώς και οι χάρτες κατανομής της βροχόπτωσης είναι κάποια από τα πιο χρήσιμα εφόδια που προσφέρει η παρούσα διπλωματική εργασία. Η εφαρμογή της στατιστικής και γεωστατιστικής ανάλυσης έγινε βασιζόμενη σε δεδομένα παρατήρησης ογδόντα δύο βροχομετρικών σταθμών που τοποθετούνται διάσπαρτοι στους τέσσερις νομούς της Κρήτης και οι μετρήσεις αφορούν τη χρονική περίοδο 2007-2016.Η στατιστική ανάλυση βασίστηκε στην κατασκευή διαγραμμάτων για κάθε ένα υδρολογικό έτος καθώς και για την αντίστοιχη υγρή και ξηρή περίοδο των ετών αυτών. Επιπλέον, μελετήθηκε ο μέσος όρος του συνόλου των βροχοπτώσεων για όλα τα έτη καθώς και ο μέσος όρος συνόλου υγρής και ξηρής περιόδου. Εκτός από την κατασκευή διαγραμμάτων για τις βροχοπτώσεις, μελετηθήκανε και οι υπόγειοι υδροφορείς της Κρήτης. Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από 312 υδροσημεία κυρίως από γεωτρήσεις για τα έτη 2007-2014 κατασκευαστήκαν διαγράμματα σχετικά με τη μεταβολή της στάθμης των υπόγειων νερών. Επίσης, μελετήθηκε η πορεία της βροχόπτωσης σε αυτά τα 9 έτη που χρονικά αποτελούν πολύ πρόσφατες μετρήσεις , τόσο για ολόκληρη την Κρήτη όσο και μεμονωμένα για το ανατολικό και δυτικό τμήμα της. Στη συνέχεια, μελετήθηκαν οι σταθμοί με τις πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές βροχομετρικές ενδείξεις και δημιουργήθηκαν τα αντίστοιχα συμπεράσματα. Τέλος, εξετάστηκε η συσχέτιση μεταξύ της βροχόπτωσης και του υψομέτρου στο οποίο βρίσκεται ο κάθε βροχομετρικός σταθμός της παρούσας μελέτης και έγινε φανερό ότι οι σταθμοί που βρίσκονται σε υψόμετρο αρκετά μεγάλο δέχονται και μεγαλύτερη ποσότητα υδατόπτωσης από αυτούς που βρίσκονται σε πολύ χαμηλά υψόμετρα.Ένας από τους κύριους στόχους της εργασίας, είναι η δημιουργία χωρικής κατανομής της βροχόπτωσης στην επιφάνεια του νησιού αλλά και της στάθμης των υπόγειων υδάτων χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό είναι οι πιο γνωστές γεωστατιστικές μέθοδοι με την ονομασία Kriging. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Geostatistical Analyst του λογισμικού ARCGIS με το οποίο εξετάστηκαν δύο μέθοδοι για την χωρική εκτίμηση: η πρώτη είναι η μέθοδος Ordinary Kriging και η δεύτερη η μέθοδος Cokriging. Για την εφαρμογή της κάθε μεθόδου έγινε χρήση τεσσάρων ημιβαριογραμμάτων, από τα οποία κάθε φορά επιλεγόταν αυτό που προσέδιδε την μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα(μικρότερο σφάλμα), ώστε να κατασκευαστεί ο αντίστοιχος χάρτης απεικόνισης της βροχόπτωσης ή των υπόγειων υδάτων.Με τη χαρτογράφηση της Κρήτης απεικονίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η χωρική κατανομή της βροχόπτωσης και μπορούμε ευκολότερα και πιο παραστατικά να αντλήσουμε τα συμπεράσματά μας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά