Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γεωχημικός χαρακτηρισμός μητρικών σχηματισμών πετρελαίου από την περιοχή του Σίδνεϋ (Αυστραλία)

Baier Natalia-Vasiliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0EBD4B0C-6150-4DB8-9FDA-4AA8BC2FA111
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ναταλία-Βασιλική Μπάϊερ, "Γεωχημικός χαρακτηρισμός μητρικών σχηματισμών πετρελαίου από την περιοχή του Σίδνεϋ (Αυστραλία)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.70419
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται το δυναμικό πετρελαιογένεσης στην περιοχή της Νότιας Λεκάνης του Σίδνεϋ της Αυστραλίας, η οποία αναπτύχθηκε κατά την Πέρμιο γεωλογικό χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, ερευνάται το δυναμικό ιζηματογενών σχηματισμών του στρώματος Wandrawandian Siltstone (WS, mid-Kungurian, ~ 100 m) το οποίο αποτελεί ένα πλήρες θαλάσσιο περιβάλλον.Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν 30 δείγματα πετρωμάτων, τα οποία ανήκουν στην εξωτερική υφαλοκρηπίδα (Outer Shelf) του στρώματος Wandrawandian Siltstone και αναλύθηκαν με πρότυπες μεθόδους οργανικής γεωχημείας. Αρχικά, μέσω της ανάλυσης Rock-Eval έγινε ο χαρακτηρισμός του οργανικού περιεχόμενου άνθρακα των δειγμάτων. Επιπλέον, μέσω της εκχύλισης Soxhlet εκχυλίστηκε το οργανικό υλικό από τα δείγματα των πετρωμάτων και αναλύθηκε με υγρή χρωματογραφία ανοικτής στήλης και αέρια χρωματογραφία – φασματοσκοπία μάζας (GC-MS). Για το χαρακτηρισμό του ανόργανου κλάσματος των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον οι αναλυτικές τεχνικές της Φασματομετρίας ακτινών – Χ φθορισμού (XRF). Με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα υπολογίστηκαν συγκεκριμένοι γεωχημικοί δείκτες για τον προσδιορισμό της ποιότητας και ποσότητας της οργανικής ύλης, της προέλευσης της και των συνθηκών του περιβάλλοντος απόθεσής της.Από τα δεδομένα αυτά και συνεκτιμώντας τις γεωλογικές συνθήκες της περιοχής, συνάγεται ότι πρόκειται για δείγματα πετρωμάτων που προέρχονται από αργιλό-πυριτικά ορυκτά με περιορισμένο δυναμικό παραγωγής υδρογονανθράκων. Η οργανική ύλη προέρχεται από οργανικό υλικό θαλάσσιας προέλευσης, είναι θερμικά ώριμη και έχει αποτεθεί σε αναγωγικό περιβάλλον. Αυτό υποδεικνύει δυνατότητα παραγωγής υδρογονανθράκων στο παρελθόν στη συγκεκριμένη λεκάνη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά