Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση κόστους-οφέλους της επένδυσης κατασκευής δεξαμενής συλλογής όμβριων υδάτων για την άρδευση θερμοκηπίου

Nevras Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F257F671-6780-4C2D-8787-482FF40710C2
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Νεύρας, "Ανάλυση κόστους-οφέλους της επένδυσης κατασκευής δεξαμενής συλλογής όμβριων υδάτων για την άρδευση θερμοκηπίου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.70425
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αυξημένη ζήτηση αγροτικών προϊόντων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των αναγκών σε αρδευτικά ύδατα καλής ποιότητας. Ιδιαίτερα σε ξηρά ή ημίξηρα κλίματα, το φαινόμενο της μη-επάρκειας των υδατικών πόρων είναι εντονότερο. Αυτή η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ορθολογικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης των όμβριων υδάτων, μέσω της αποθήκευσής τους σε δεξαμενή, για την κάλυψη μέρους των αρδευτικών αναγκών της καλλιέργειας ντομάτας σε θερμοκήπιο. Πρόκειται για μια πρακτική που εντάσσεται στο WOCAT (World Overview of Conservation Approaches and Technologies), ένα παγκόσμιο δίκτυο που υποστηρίζει την καινοτομία και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην αειφόρο διαχείριση των εδαφών και των υδάτων. Η μελέτη εξετάζει τη δυνατότητα των παραγωγών να επενδύσουν στην κατασκευή αρδευτικών δεξαμενών, καθώς και τα οφέλη της επένδυσής τους στην παραγωγή. Η περιοχή μελέτης, το Τυμπάκι, βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου Κρήτης, με την κύρια χρήση γης να αφορά την παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Η καλλιέργεια οπωροκηπευτικών γίνεται σε θερμοκήπια και η άρδευσή τους πραγματοποιείται κυρίως με άντληση υπόγειων υδάτων. Η αύξηση της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή τα τελευταία χρόνια οδήγησε στην αύξηση της άντλησης, με αποτέλεσμα την πτώση του υδροφόρου ορίζοντα και την εισχώρηση θαλασσινού νερού στον υδροφορέα, προκαλώντας υφαλμύρινση. Εξαιτίας του φαινομένου αυτού, οι καλλιέργειες που βρίσκονται πιο κοντά στη θάλασσα αρδεύονται με νερό αγωγιμότητας μεγαλύτερης από το ανώτερο ενδεδειγμένο όριο των 2,5 dS m-1. Για τη μελέτη της παραγωγής πραγματοποιήθηκε μια πειραματική καλλιέργεια μικρής κλίμακας στην οποία εφαρμόστηκε άρδευση με δύο ποιότητες ύδατος (ηλεκτρική αγωγιμότητα 1,1 και 3,5 dS m-1, αντίστοιχα). Η επένδυση της αρδευτικής δεξαμενής αξιολογήθηκε τόσο σε σχέση με ένα σενάριο business as usual, όσο και σε σχέση με την επέκταση της θερμοκηπιακής μονάδας στο ίδιο κόστος. Η αξιολόγηση της επένδυσης έγινε με την μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας (ΚΠΑ), την ανάλυση νεκρού σημείου (break-even point) και την περίοδο αποπληρωμής (payback period). Τα αποτελέσματα από τον υπολογισμό των οικονομικών δεικτών έδειξαν ότι η επένδυση για την κατασκευή της δεξαμενής είναι αποδεκτή και αποφέρει τόσο οικονομικά, όσο και περιβαλλοντικά οφέλη. Αυτό συμβαίνει γιατί η ανάμιξη του νερού άντλησης με όμβρια ύδατα έχει διπλό όφελος, τόσο στην παραγωγή όσο και στον περιορισμό του φαινομένου της υφαλμύρινσης. Αντιθέτως, η επένδυση στην επέκταση της θερμοκηπιακής μονάδας δεν είναι αποδεκτή, διότι αφενός δεν παράγονται ικανοποιητικά οικονομικά οφέλη για τους καλλιεργητές και αφετέρου δεν επιλύεται το πρόβλημα της υφαλμύρινσης και της διαθεσιμότητας των υδάτινων πόρων στην περιοχή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά