Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση του φαινομένου της υφαλμύρινσης με χρήση του προσομοιωτή MODFLOW - SEAWAT στην περιοχή Τυμπακίου, Κρήτης

Valsamidou Archontoula

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5AC27E90-2DDE-4BBB-92D5-2DD43AEE0DEA
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αρχοντούλα Βαλσαμίδου, "Μοντελοποίηση του φαινομένου της υφαλμύρινσης με χρήση του προσομοιωτή MODFLOW - SEAWAT στην περιοχή Τυμπακίου, Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.70971
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται το φαινόμενο της υφαλμύρινσης σε υπόγειους υδροφορείς, δηλαδή της διείσδυσης αλμυρού νερού σε ένα υπόγειο υδροφόρο στρώμα, με τη θεώρηση της διεπιφάνειας πεπερασμένου πάχους και μεταβλητής πυκνότητας. Η υφαλμύρινση είναι ένα μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα, που οφείλεται τόσο σε φυσικούς όσο και ανθρωπογενείς παράγοντες και εμφανίζεται έντονα στον ελλαδικό χώρο. Συναντάται συνήθως σε παράκτιους υδροφορείς που βρίσκονται κοντά σε μεγάλους όγκους αλμυρού / θαλασσινού νερού. Σε αυτή την εργασία η μελέτη γίνεται στην περιοχή του Τυμπακίου, στο νομό Ηρακλείου, η οποία είναι μία περιοχή ιδιαίτερης σημασίας λόγω της γεωργικής και τουριστικής της ανάπτυξης. Έτσι λόγω της έντονης δραστηριότητας που υπάρχει, η άντληση από τον υπόγειο υδροφορέα της περιοχής κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν, και σε συνδυασμό με τη γεωμορφολογία της περιοχής τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της υφαλμύρινσης έχει προχωρήσει σε μεγάλη έκταση στην ενδοχώρα. Αρχικά λοιπόν παρουσιάζονται εισαγωγικές έννοιες και εξισώσεις για την κατανόηση της κίνησης του υπόγειου νερού καθώς και του φαινομένου της υφαλμύρινσης και των τρόπων προσέγγισής του. Επιπλέον γίνεται αναφορά του φαινομένου της υφαλμύρινσης σε διάφορες περιοχές του νησιού της Κρήτης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η περιοχή μελέτης και όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της που αλληλεπιδρούν στο φαινόμενο. Σε αυτό το σημείο παρουσιάζονται και αποτελέσματα άλλων μελετών που έχουν γίνει στην περιοχή τα προηγούμενα χρόνια. Έπειτα αναλύεται το πρόγραμμα προσομοίωσης της υπόγειας ροής και της μετακίνησης του υπόγειου ρύπου που χρησιμοποιήθηκε (MODFLOW – SEAWAT), και αναφέρονται τα απαραίτητα δεδομένα εισόδου που χρησιμοποιήθηκαν. Έτσι παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν, μετά τη βαθμονόμηση από την προσομοίωση και συγκρίνονται με τα αποτελέσματα προηγούμενης μελέτης που εξετάζει την εισχώρηση με τη δημιουργία χαρτών χωρικής κατανομής της ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Σκοπός είναι να ελέγξουμε κατά πόσο υπάρχει συμφωνία στους διάφορους τρόπους προσέγγισης. Τέλος εξάγονται συμπεράσματα για την κατάσταση της περιοχής με βάση τα αποτελέσματα και δίνονται προτάσεις για μελλοντικές δράσεις στην περιοχή (αλλά και γενικότερα) ώστε να αντιμετωπιστεί (προληφθεί) το πρόβλημα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά