Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προεπεξεργασία λυματολάσπης για αυξημένη ανάκτηση θρεπτικών με καταβύθιση στρουβίτη

Michalaki Spyridoula

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/54BFC45F-15C5-49EA-8E7D-B8D9F4C44A48
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σπυριδούλα Μιχαλάκη, "Προεπεξεργασία λυματολάσπης για αυξημένη ανάκτηση θρεπτικών με καταβύθιση στρουβίτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.72371
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκαν δυο είδη προεπεξεργασίαςτης λυματολάσπης, εξετάζοντας δυο βασικές παραμέτρους, ώστε να επιτευχθείαυξημένη ανάκτηση ολικού φωσφόρου για την καταβύθιση του στρουβίτη.Στο θεωρητικό μέρος έγινε αναφορά στην αναγκαιότητα για την επεξεργασίατων υγρών αποβλήτων πριν τη διάθεσή τους στους υδάτινους αποδέκτες. Ακόμη,αναφέρθηκε η ανάγκη για την απομάκρυνση, καθώς και την ανάκτηση τωνθρεπτικών συστατικών από τα αστικά υγρά απόβλητα. Τέλος, παρουσιάζεται μιαποικιλία στοιχείων σχετικά με την καταβύθιση του στρουβίτη, ως μέθοδοςανάκτησης θρεπτικών συστατικών, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους είναι δυνατή η προεπεξεργασία της λυματολάσπης. Σχετικά με το πειραματικό μέρος της εργασίας, στα δείγματα της ιλύος που προέρχονται από το βιολογικό καθαρισμό της πόλης των Χανίων έγινε προεπεξεργασία με απλή θέρμανση, αλλά και με θέρμανση με μικροκύματα, μελετώντας τις παραμέτρους του χρόνου και της δόσης του υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2), ώστε στα στραγγίδια που αντιστοιχούν στις βέλτιστες συνθήκες προεπεξεργασίας να επιτευχθεί η ανάκτηση του ολικού φωσφόρου με σκοπό τη μελέτη καταβύθισης του στρουβίτη (MgNH4PO4 6H2O). Η μελέτη έγινε με χρήση τουJar Test. Βρέθηκε η κατάλληλη τιμή του pH στην οποία επιτυγχάνεται η καταβύθιση του στρουβίτη με προσθήκη του MgCl2 6H2O ως πηγή μαγνησίου. Η όλη διαδικασία κρίνεται σχεδόν αποτελεσματική από την εναπομένουσα συγκέντρωση των αμμωνιακών ιόντων στο διηθημένο υπερκείμενο υγρό, αλλά και από τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από την ανάλυση XRD για την ταυτοποίηση του ιζήματος, καθώς ήταν μικρή η ποσότητα του στρουβίτη που παράχθηκε.Τέλος, εξήχθησαν συμπεράσματα με βάση τα αποτελέσματα της πειραματικήςδιαδικασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά