Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ενεργειακή αξιολόγηση σχολικών κτιρίων

Aliferis Andreas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B1055241-C0F9-4107-92ED-0EBC6710BDD6
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανδρέας Αλιφέρης, "Ενεργειακή αξιολόγηση σχολικών κτιρίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.72672
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η χρονική περίοδος που διανύουμε αποτελεί κομβικό σημείο στην ενεργειακήαναβάθμιση των κτιρίων. Πολλά κτίρια παγκοσμίως έχουν ανακαινιστεί καιαξιοποιηθεί ενεργειακά μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και άλλωνενεργειακών μεθόδων. Σε αυτά τα κτίρια τοποθετούνται και τα δημοτικά σχολείαδημόσιου χαρακτήρα και επιδέχονται άμεσης αξιοποίησης με εγκατάσταση ΑΠΕκαθώς σε αυτά βρίσκονται ‘’ευαίσθητες ηλικίες’’.Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση δύοδημοτικών σχολείων. Αυτό επιτυγχάνεται με την μείωση των ενεργειακών λειτουργιώνσε συνδυασμό με την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων ενεργειακώνυπηρεσιών. Αρχικά, έγινε προσομοίωση του κελύφους κάθε σχολικού κτιρίου με τηνχρησιμοποίηση του λογισμικού OpenStudio. Στην συνέχεια, με την βοήθεια τουλογισμικού του Sketch up έγινε ορισμός των θερμικών ζωνών του κάθε σχολικούκτιρίου ώστε να είναι εφικτή η συσχέτιση με το λογισμικό του OpenStudio. Με τοντρόπο αυτό βγήκαν ενεργειακά αποτελέσματα για το κάθε σχολείο και ορίστηκαν οιθερμικές, ηλεκτρικές και ψυκτικές απαιτήσεις καθώς και οι ενεργειακές απαιτήσεις γιατην κατανάλωση του φωτισμού.Έπειτα, με την βοήθεια του λογισμικού RETScreen ,έγινε μελέτη σεναρίων για τηνενεργειακή αναβάθμιση των εξεταζόμενων σχολικών κτιρίων. Τα σενάρια αυτάαφορούν την τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, φωτοβολταϊκού συστήματος καισυστήματος βιομάζας, Τέλος, γίνεται σύγκριση των ενεργειακών αποτελεσμάτων,τόσο για τα συστήματα του κάθε σχολείου μεμονωμένα όσο και για τα δύο σχολικάκτίρια μεταξύ τους και προτείνεται η κατάλληλη μέθοδος για το κάθε σχολείο. Μετάτην ολοκλήρωση της, η εργασία θα δοθεί στα εξεταζόμενα σχολεία προκειμένου ναχρησιμοποιηθεί για την άμεση ενεργειακή τους αναβάθμιση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά