Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένου αμιαντοτσιμέντου ως ενισχυτικό δομικών υλικών

Koukoutsaki Argyro

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2E3D63C4-6B6A-44EA-A605-0E91765060E5
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αργυρώ Κουκουτσάκη, "Μελέτη επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένου αμιαντοτσιμέντου ως ενισχυτικό δομικών υλικών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.74138
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Δύο από τους σημαντικότερους τομείς μελέτης στη σύγχρονη κοινωνία αποτελούν ο τομέας των κατασκευών και η προστασία του περιβάλλοντος. Δύο αλληλένδετοι κλάδοι όπου ο ένας εξυπηρετεί τις ανάγκες του άλλου με πάρα πολλά και διαφορετικά πεδία εφαρμογής. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής μελετάται η σχέση ανάμεσα στη διαχείριση αποβλήτων αμιαντοτσιμέντου και στην χρησιμοποίησή τους από τον κατασκευαστικό τομέα.Συγκεκριμένα, το αμιαντοτσιμέντο που αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και αποτελεί μία από τις συνηθέστερες εφαρμογές αμιαντούχων υλικών, υπέστη επεξεργασία για την αποτοξικοποίηση και χρησιμοποίησή του ως ενισχυτικό υλικό στην παρασκευή δοκιμίων σκυροδέματος. Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικές μορφές επεξεργασμένου αμιαντοτσιμέντου η παρασκευή των οποίων διέφερε τόσο στον τρόπο επεξεργασίας όσο και στην χρονική διάρκεια που απαιτήθηκε. Παρήχθησαν αρκετές σειρές δοκιμίων με διαφορετικές αναλογίες από τα εξεταζόμενα υλικά για να μελετηθεί ο τρόπος που καθένα από αυτά επηρεάζει τις μηχανικές ιδιότητες του σκυροδέματος. Τα αποτελέσματα των δοκιμίων αυτών συγκρίθηκαν με ένα δοκίμιο αναφοράς πρότυπων συνθηκών χωρίς προσθήκη επεξεργασμένου αμιαντοτσιμέντου και με ένα δοκίμιο στο οποίο είχε προστεθεί έτοιμο εμπορικό ενισχυτικό υλικό παρόμοιων ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών με τα εξεταζόμενα. Η κοκκομετρική ανάλυση, η δοκιμή Chapelle, η μέθοδος UPV, η φασματοσκοπία ακτίνων Χ φθορισμού (XRF) όπως και η τεχνική περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) των επιμέρους υλικών είναι κάποιες από τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.Από τις ανωτέρω περιγραφόμενες μεθόδους προέκυψαν πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά τη χρήση των εξεταζόμενων υλικών ως πρόσθετα ενισχυτικά σκυροδέματος. Τα επεξεργασμένα αυτά υλικά αμιαντοτσιμέντου προσέδωσαν στα δοκίμια μηχανικές ιδιότητες παρόμοιες ή και ακόμα καλύτερες από αυτές του ήδη χρησιμοποιούμενου εμπορικού υλικού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά