Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίπτωση της αλατότητας στη χλωροφύλλη φυτών τομάτας και αντιμετώπιση με βιολογικές τεχνικές

Stavrou Natalia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2F03153F-83F2-4CC8-B1D8-6C6454F02F5F
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ναταλία Σταύρου, "Επίπτωση της αλατότητας στη χλωροφύλλη φυτών τομάτας και αντιμετώπιση με βιολογικές τεχνικές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.74851
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το φαινόμενο της αλάτωσης εδαφών αποτελεί σοβαρή απειλή για τη γεωργία παγκοσμίως και ειδικότερα στις ξηρές και ημίξηρες παράκτιες περιοχές όπου εντοπίζεται ανισορροπία μεταξύ των διαθέσιμων αποθεμάτων ύδατος και της ζήτησης τους. Η περιοχή μελέτης, το Τυμπάκι, το οποίο βρίσκετε στο Νότιό-κεντρικό τμήμα της Κρήτης στο νομό Ηρακλείου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγροτικές περιοχές της Κρήτης με αυξημένη ανάγκη αρδευτικών υδάτων. Οι περιορισμένοι υδάτινοι πόροι οδηγούν στην υπέρμετρη άντληση των υπόγειων υδάτων με συνέπεια την υφαλμύρινση του υπόγειου υδροφορέα. Για τη διερεύνηση των επιπτώσεων της άρδευσης με υφάλμυρο νερό στην καλλιέργεια τομάτας, πραγματοποιήθηκε πείραμα στο Πολυτεχνείο Κρήτης με συνθήκες που προσομοίωναν την περιοχή μελέτης. Το έδαφος προήλθε από το Τυμπάκι και αρδευόταν ελεγχόμενα με νερό μέσης (EC=2 dS m-1) και υψηλής αλατότητας (EC=3,5 dS m-1), ενώ χρησιμοποιήθηκε και υποβαθμισμένο έδαφος, έδαφος δηλαδή που είχε υποστεί παρόμοια μεταχείριση σε προηγούμενο πείραμα. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλατότητας χρησιμοποιήθηκαν βιολογικές τεχνικές και συγκεκριμένα ο ωφέλιμος μύκητας T. harzianum και το χουμικό οξύ Black Earth. Το πείραμα αποτελείτο από συνολικά 40 γλάστρες, οι οποίες είχαν χωριστεί σε 8 σειρές των 5 γλαστρών και σε κάθε σειρά εξεταζόταν διαφορετική μεταχείριση. Συγκεκριμένα, (α) οι σειρές άκρου ήταν προστατευτικές και τα αποτελέσματα τους δεν λήφθηκαν υπόψη, (β) στις μισές από τις εναπομείναντες σειρές χρησιμοποιήθηκε το υποβαθμισμένο έδαφος και (γ) στις υπόλοιπες το φρέσκο έδαφος. Για τις δύο περιπτώσεις εδάφους έγινε χρήση διαφορετικής βιολογικής τεχνικής σε κάθε σειρά. Η συγκεκριμένη εργασία εστίασε περισσότερο στην επίδραση της αλατότητας στη χλωροφύλλη των φυτών η οποία αποτελεί σημαντικό δείκτη υγείας τους. Ύστερα από 4 εδαφικές δειγματοληψίες και συστηματική μέτρηση της χλωροφύλλης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το φρέσκο έδαφος λειτούργησε καλύτερα από ότι το υποβαθμισμένο στη διατήρηση υψηλού επιπέδου χλωροφύλλης στα φυτά καθώς και στην παραγωγή μεγαλύτερου αριθμού καρπών. Παρ’ όλα αυτά οι μεταχειρίσεις υποβαθμισμένου εδάφους σημείωσε καλύτερα αποτελέσματα στη απόδοση παραγωγής. Τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν ακόμη ότι ο μύκητας T.harzianum ευνόησε περισσότερο τα φυτά από ότι το χουμικό οξύ. Δε βρέθηκε κάποια φανερή συσχέτιση της χλωροφύλλης με την απόδοση παραγωγής συνεπώς στο μέλλον θα πρέπει να δοθεί περαιτέρω έμφαση σε άλλες παραμέτρους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά