Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αντιμετώπιση της αλατότητας του εδάφους με βιολογικές τεχνικές σε συνθήκες θερμοκηπίου

Makaroglou Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B5C4088A-D955-4039-BB8E-1D3B958A3611
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Μακάρογλου, "Αντιμετώπιση της αλατότητας του εδάφους με βιολογικές τεχνικές σε συνθήκες θερμοκηπίου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.74855
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η περιοχή στο Τυμπάκι του Ηρακλείου Κρήτης υπόκειται σε υφαλμύρωση του υπόγειου υδροφορέα, λόγω της αυξημένης άντλησης νερού άρδευσης. Ως αποτέλεσμα, τα θαλάσσια ύδατα εισχωρούν στον υπόγειο υδροφορέα και με την άρδευση μειώνουν σημαντικά την ποιότητα των εδαφών. Έτσι, προκύπτουν αρνητικές επιπτώσεις στις φυτικές καλλιέργειες, οι οποίες έχουν υψηλό οικονομικό κόστος στους αγρότες. Γι’ αυτό το λόγο, διεξάχθηκε ένα θερμοκηπιακό πείραμα στην περιοχή του Πολυτεχνείου Κρήτης, με σκοπό τον εντοπισμό βέλτιστων καλλιεργητικών τεχνικών. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, έλαβε μέρος ανάλυση του νατρίου στα φύλλα, στο έδαφος και στα στραγγίσματα φυτών τομάτας, καθώς επίσης και στις χημικές ιδιότητες του εδάφους, όπως ηλεκτρική αγωγιμότητα του εδάφους (ECe), λόγος προσρόφησης νατρίου (SAR), pH, ολικό άζωτο (TN), αμμωνιακό και νιτρικό άζωτο (N-NH4+, N-NO3-), ολικός φωσφόρος (TP) και ολικός οργανικός άνθρακας (TOC). Πραγματοποιήθηκαν οκτώ μεταχειρίσεις, με πέντε φυτά ανά μεταχείριση του φυτού τομάτας Solanum lycopersicum L. (εμπορική ονομασία: Ελπίδα F1), με νερό άρδευσης ηλεκτρικής αγωγιμότητας ECLow=0.45 ± 0.05 dS·m-1, ECMedium=2.0 dS·m-1, και ECHigh=3.5 dS·m-1. Οι μεταχειρίσεις μέτριας αλατότητας περιείχαν υποβαθμισμένο έδαφος, ενώ οι υψηλής αλατότητας φρέσκο. Για την αντιμετώπιση της αλατότητας χρησιμοποιήθηκαν ως βιολογικές μέθοδοι, ο ωφέλιμος μύκητας T. harzianum και ένα εμπορικό σκεύασμα χουμικού οξέος. Από τις οκτώ μεταχειρίσεις, οι δύο λειτουργούσαν ως πρότυπα, ενώ τόσο στο φρέσκο όσο και στο υποβαθμισμένο έδαφος, η πρώτη μεταχείριση είχε επιπλέον το μύκητα T. harzianum και η δεύτερη το χουμικό οξύ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι στις χημικές ιδιότητες του εδάφους, καμία από τις βιολογικές τεχνικές δεν ξεχώρισε, σε σχέση με τις μεταχειρίσεις που δεν εφαρμόστηκε ο T. harzianum ή το χουμικό οξύ. Όμως, όσον αφορά το νάτριο στον ιστό του φυτού, το T. harzianum συνέβαλε στην καλύτερη παρεμπόδιση του από τα φύλλα του φυτού, τόσο στην περίπτωση του υποβαθμισμένου, όσο και στου φρέσκου εδάφους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά