Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσδιορισμός γραμμικών - μη γραμμικών απωλειών φορτίου για την αξιολόγηση δικτύου γεωτρήσεων

Bolomytis Vlasis-Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E1C695AB-56A9-48BD-9A3C-B7DBD577E1E2
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βλάσης-Δημήτριος Μπολομύτης, "Προσδιορισμός γραμμικών - μη γραμμικών απωλειών φορτίου για την αξιολόγηση δικτύου γεωτρήσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.76091
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΠΥΡΚΑΛ, του νομού Ελευσίνας, έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο γεωτρήσεων με στόχο αφενός μεν την παρακολούθηση της υφιστάμενης ρύπανσης (ελεύθερη ελαιώδη φάση), αφετέρου δε το περιορισμό του πλουμίου και την σταδιακή αποκατάσταση της περιοχής.Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην αξιολόγηση του εν λόγω δικτύουγεωτρήσεων και για αυτό το λόγο, διεξήχθησαν δοκιμαστικές αντλήσεις κατά βαθμίδες σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο τμήμα του. Οι δοκιμές έγιναν με μεταβαλλόμενη παροχή, συνεχόμενη (χωρίς δηλ. να σταματήσει η άντληση και αυξάνοντας τη παροχή μεταξύ των διακριτών σταδίων). Κάθε στάδιο είχε διάρκεια μιας ώρας και ενδιάμεσα των σταδίων η άντληση δεν διακοπτόταν αλλά αυξανόταν η παροχή.Κατά τη διάρκεια της δοκιμής καταγραφόταν η πτώση στάθμης, η παροχή άντλησης και η ηλεκτρική αγωγιμότητα. Από την επεξεργασία των δεδομένων προσδιορίστηκαν η ειδική πτώση στάθμης και η ειδική παροχή, παράμετροι αναγκαίοι στον καθορισμό των απωλειών φορτίου του υδροφορέα και των απωλειών φορτίου των γεωτρήσεων. Με βάση τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν τόσο τα τεχνικά χαρακτηριστικά των γεωτρήσεων όσο και τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του υδροφορέα.Συμπερασματικά, προκύπτει ότι ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα του δικτύου τωνγεωτρήσεων, που έχει διαμορφωθεί στη περιοχή παρουσιάζει κατασκευαστικά προβλήματα ή σοβαρή υποβάθμιση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά