Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εγκεφαλικά δίκτυα μέγιστης ροής συγχρονισμού φάσης μαγνητοεγκεφαλογραφικών σημάτων

Petrou Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/696D8EEA-74E8-4667-8A4F-6F4529C0F258
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Πέτρου, "Εγκεφαλικά δίκτυα μέγιστης ροής συγχρονισμού φάσης μαγνητοεγκεφαλογραφικών σημάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.76211
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ως ένα από τα πολυπλοκότερα βιολογικά συστήματα και αδιάσπαστο κομμάτι των καθημερινών μας πράξεων, έχει αποτελέσει, τις τελευταίες δεκαετίες, αντικείμενο μελέτης για την κατανόηση βασικών λειτουργιών του και, πιο συγκεκριμένα, τον εντοπισμό θεμελιωδών δυσλειτουργιών και διαταραχών αυτού. Για το λόγο αυτό, πολλά είναι εκείνα τα συστήματα που έχουν εφευρεθεί για την χωρική και χρονική απεικόνιση της δραστηριότητας του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Η Μαγνητοεγκεφαλογραφία (ΜΕΓ) αποτελεί μία μη - επεμβατική νευροαπεικονιστική μέθοδο για την ανίχνευση της χωρικής πληροφορίας του εγκεφάλου μέσω της καταγραφής του μαγνητικού πεδίου, το οποίο παράγεται από την ηλεκτρική εγκεφαλική δραστηριότητα. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετώνται οι ΜΕΓ καταγραφές παιδιών με αναγνωστικές δυσκολίες (Reading Difficulties Group - RD) και παιδιών χωρίς εγκεφαλικές διαταραχές (Non Impaired Group - NI). Με σκοπό την ανίχνευση και τον περιορισμό της μη – εγκεφαλικής δραστηριότητας γίνεται χρήση της μεθόδου των Ανεξάρτητων Συνιστωσών (Independent Component Analysis - ICA). Ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι η εξαγωγή των στατιστικά ανεξάρτητων συνιστωσών (Independent Components – ICs), περιλαμβάνοντας είτε εγκεφαλική είτε μη - εγκεφαλική δραστηριότητα. Στην συνέχεια, δομείται ο γράφος λειτουργικής συνδεσιμότητας (Functional Connectivity Graph – FCG), μέσω της μετρικής καθυστέρησης φάσης (Phase Lag Index - PLI), η οποία αναπαριστά τον συγχρονισμό φάσης μεταξύ δύο σημάτων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατήρηση των σημαντικότερων συνδέσεων (significant links) μεταξύ των κόμβων του κάθε FCG, υπολογίζεται η μετρική της καθολικής αποδοτικότητας κόστους (Global Cost Efficiency - GCE). Εν συνεχεία, στο πεδίο μελέτης συμπεριλαμβάνεται ο υπολογισμός των Rich Club τοπολογιών, με στόχο την ανάδειξη κόμβων με υψηλό ποσοστό πληροφορίας και εκτιμώνται στατιστικές διαφορές πάνω στις τοπολογίες αυτών μεταξύ των δύο ομάδων. Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές, που προέκυψαν μεταξύ των δύο υπό μελέτη ομάδων συγκεντρώνονται, κυρίως, στην πάνω από τον μετωπιαίο λοβό πλευρά και αριστερά πάνω από το βρεγματικό και κροταφικό λοβό. Αυτά τα στοιχεία έρχονται σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες, εφόσον στις συγκεκριμένες περιοχές εδράζονται τα κύρια κέντρα του λόγου. Επομένως, η χρήση ΜΕΓ και ο συνδυασμός συγχρονισμού φάσης και Rich Club τοπολογιών ίσως βοηθήσει μελλοντικά στην μη επεμβατική ανάδειξη δυσλειτουργιών και κατά συνέπεια στην διάγνωση αναγνωστικών δυσκολιών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά